YSK

YSK Godstransport

Modul 1

Eleven skal

 1. kjenne til utdanningens mål, oppbygging og innhold
 2. kjenne til vegtransportens og yrkessjåførens rolle i samfunnet
 3. gjøre rede for reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid, forklare og vise og bruken av analoge og digitale fartsskrivere
 4. kjenne til kravene om å sikre tilstrekkelig veggrep ved bruk av riktige dekk og kunne legge på kjetting
 5. kunne utføre daglig kontroll og ettersyn av kjøretøyet og utstyret det har
 6. forklare hva riktig kjøreatferd og bevisst valg av transportformer har å si for økonomi og miljø
 7. kjenne til betydningen av ergonomisk riktige arbeidsstillinger, og kunne gjøre rede for de vanligste årsaker til yrkesrelaterte helseproblemer hos sjåfører
 8. gjøre rede for kostholdets betydning for god helse og konsekvensene av uregelmessige måltider og usunn ernæring
 9. gjøre rede for konsekvenser ved bruk av tobakk, ulike typer rusmidler og bedøvende midler
 10. være bevisst på faren for ufrivillig å bli innblandet i kriminell virksomhet knyttet til transport, og kunne ta forholdsregler for å forhindre dette
 11. kjenne til hvilke personlige belastninger en sjåfør kan bli utsatt for
 12. ha kunnskap om opptreden ved uhell, ulykker og evakuering i tunnel. Eleven skal kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til ulykkestype gjennom å delta på kurs i ulykkesberedskap med metode som beskrevet etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 25
 13. få demonstrert, av lærer eller instruktør, at kjøremåten har stor betydning for en sikker og optimal bruk av tunge kjøretøy, og modulen danner grunnlaget for elevens utdanning og egenkjøring i modul 5
 14. introduseres for nettbasert opplæring (fjernundervisning) dersom opplæringsformen velges

Aktuelt innhold

 • opplæringens hovedmål
 • fullstendig og komprimert opplæring og rettigheter
 • organisering i moduler
 • forholdet til føreropplæringen
 • kompetanseutvidelse
 • eksamen
 • etterutdanning

Aktuelt innhold

 • vegtransportens omfang og yrkestransportens plass i samfunnet
 • vegtransportens innvirkning på helse, miljø og trafikksikkerhet
 • krav som settes til moderne og rasjonell transportvirksomhet
 • yrkesgrupper som hører inn under transport- og logistikkfagene
 • behov samfunnet har for økt kompetanse hos personer som har transport mot vederlag som yrke
 • krav til medarbeidere på ulike trinn i logistikkjeden
 • opparbeidelse av egen kompetanse og yrkesstolthet
 • utdannings- og karrieremuligheter for personer i transportbransjen
 • begrepene førerrett, førerkort og kompetansebevis
 • modeller for grunn – og etterutdanning for yrkessjåfører
 • sjåførkompetanse med førerkort, yrkessjåførbevis, fagbrev, transportløyve
 • krav til løyve innenfor person – og godstransport
 • tilleggskompetanse som ADR-kompetanse, truckfører, kranfører, maskinfører
 • sikkerhetsopplæring, kjøreseddel for persontransport og spesielt kompetansebevis for transport av levende dyr

Aktuelt innhold

 • hvem regelverket gjelder for
 • kjøre- og hviletidsbestemmelsene
 • bestemmelser om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
 • planlegging av kjørerute, pauser og hvile
 • medvirkningsplikt
 • sjåførens plikter
 • bileierens plikter
 • korrekt bruk av digital og analog fartsskriver
 • riktig utfylling av diagramskriver
 • riktig bruk av sjåførkort
 • oppbevaring av diagramskiver
 • avledning og rapportering av digitale skrivere

Aktuelt innhold

 • at kjøretøyet ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep
 • konsekvenser ved manglende veggrep
 • dekktrykk i samsvar med kjøretøyets instruksjonshåndbok
 • krav til mønsterdybde i forhold til årstid og dekktype
 • piggdekkforbud ved kjøring i utlandet
 • vurdering av når og hvordan kjetting skal brukes
 • vurdere kjettingens kvalitet
 • sikker, hurtig og effektiv pålegging av kjetting
 • anordninger og metoder for å sikre veggrep

Aktuelt innhold

 • oljenivå på motor, oljetyper og etterfylling
 • lekkasjer på motor, drivverk og drivstoffanlegg
 • kjøretøyets bremser
 • hjul, dekk og kjetting
 • kjettingens tilpasning til hjulet
 • innfesting av ettermontert utstyr
 • tiltak som skal iverksettes når kjøretøyets varselanordninger iverksettes

Aktuelt innhold

 • betydningen av bedriftens valg for å fremme optimal kjøring
 • faktorer som påvirker drivstoffbruket som
 • montering av utstyr og dekor som fører til luftmotstand
 • tiltak for å redusere luftmotstanden (spoilere etc.)
 • løse presenninger og kapell
 • forholdene mellom hastighet og luftmotstand
 • rullemotstand og valg av riktige dekk og lufttrykk
 • gjennomsnittsforbruk for ulike kjøretøyer med og uten last
 • tomgangskjøringens innvirkning på drivstoffbruket
 • økonomisk kjøremåte med bakgrunn i diagrammer over motoreffekt, dreiemoment og drivstoffbruk
 • sammenhengen mellom drivstoffkostnader og øvrige kostnader som slitasje på motor, drivverk, dekk og bremser
 • valg av hastighet i forhold til forbruk, effektivitet og trafikksikker kjøring
 • reduksjon av sot, svevestøv og andre partikler
 • støy som miljøproblem
 • unødig tomgangskjøring
 • elektronisk informasjon om forbruk

Aktuelt innhold

 • de vanligste yrkesskader og årsaker til disse
 • yrkesrelaterte sykdommer
 • fysisk og psykisk helse
 • riktige arbeidsteknikker
 • bruk av riktig bekledning, vernesko og annet utstyr
 • bruk av tekniske hjelpemidler
 • betydningen av å sitte riktig under kjøring
 • konsekvenser av en inaktiv livsstil
 • fysisk aktivitet og livsstilssykdommer
 • betydningen av aktive pauser
 • vurdering av egne fysiske aktivitetsvaner
 • kjenne til anbefalingene for fysisk aktivitet

Aktuelt innhold

 • spisevaner og kosthold
 • kosthold og livsstilssykdommer
 • betydningen av måltidsregulering og væskebalanse
 • vurdere eget kosthold, etter anbefaling fra helsemyndighetene
 • bevisst valg av spisested og mat

Aktuelt innhold

 • tobakk og atferdspåvirkning
 • skadevirkninger av tobakk (røyking, snusing og passiv røyking)
 • vurdering av egne tobakkvaner
 • kjennskap til ulike hjelpemidler for tobakksslutt
 • fordeler av tobakksfrihet (økonomi, helsegevinster)
 • virkningen av alkohol og rusmidler i forhold til atferd og sikkerhet
 • virkningen av medisiner og andre stoffer som kan endre atferden
 • varighet av virkningen og forbrenning
 • symptomer på rusavhengighet og helsemessige konsekvenser
 • promillekontroll, konsekvenser av kjøring i påvirket tilstand og offentlige reaksjoner
 • bedriftsinterne rutiner for forebygging og behandling av rusproblemer, herunder alkolås

Aktuelt innhold

 • forebyggende tiltak mot kriminalitet ved all godshåndtering
 • faren for anslag når kjøretøyet står i ro ved pauser og hvil
 • risiko ved å offentliggjøre kjøreruter eller type last
 • forebygging av og oppførsel ved kriminelle anslag mot kjøretøyet, seg selv eller andre sjåfører/kollegaer
 • tiltak mot smugling av varer, narkotika, våpen, planter og dyr
 • bakgrunn/årsaker for menneskers ønske om lovlig/ulovlig migrasjon, og behov for transport
 • tiltak mot smugling av mennesker
 • bedriftens og eget ansvar for prosedyrer når det blir oppdaget forsøkt/gjennomfør kriminelle handlinger
 • bruk av sjekklister for ulike oppdrag på bakgrunn av bedriftens fastsatte prosedyrer
 • elektroniske hjelpemidler
 • samarbeid med tollvesen, politi og andre myndigheter

Aktuelt innhold

 • hvordan psykisk press i arbeidssituasjonen oppstår og kan motvirkes
 • interessekonflikter mellom de ulike roller sjåfører skal dekke
 • etikk i arbeidslivet
 • symptomer på og mestring av trøtthet og stress
 • søvn og søvnproblemer
 • medikamenter og medisiner som påvirker førerens årvåkenhet og kjøreatferd
 • psykiske reaksjoners innvirkning på kjøreatferden
 • hvordan tidspress og uregelmessig arbeidstid virker inn på kjøreatferden
 • evne til å leve seg inn i andre trafikanters situasjon (empati)
 • bedriftens psykososiale forhold og ansvar for tilrettelegging av arbeidet
 • forholdet mellom arbeid og familie/fritid

Eleven skal ha kunnskap om opptreden ved uhell og ulykker, og kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til ulykkestype gjennom å delta på kurs i ulykkesberedskap med metode som beskrevet etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 25

Eleven skal kunne være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og ved sin opptreden aktivt bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested.

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære

 • hvilke oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
 • å varsle medisinsk nødtelefon og kjenne til dens funksjoner
 • å sikre et skadested
 • bruk av fastsatte bedriftsinterne prosedyrer der slike er utarbeidet
 • sikkerhetsutstyr i vegtunneler
 • yrkessjåførens opptreden og lederrolle ved uhell i tunnel

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære

 • foreta en rask og overfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på, snakke med og ta på pasienten
 • sikre frie luftveger hos både liggende og sittende pasienter
 • stanse ytre blødninger
 • stabilisere hode og nakke ved mistanke om skader i nakke og rygg
 • utføre hjertelungeredning
 • utføre tiltak som forebygger indre blødninger, sirkulasjonssvikt og nedkjøling

Eleven skal vite

 • hvordan kjøretøy som har farlig gods i lasten er merket
 • hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR-forskriften er involvert
 • hvordan man benytter spesielt verneutstyr, jf. skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) samt hvor disse finnes i kjøretøyet
 • hva bokstaven «X» betyr foran farenummeret på det oransje skiltet i forbindelse med ADR-tank transporter

Eleven skal kjenne til

 • generelle problemer ved røykutvikling og opptreden i røykfylte områder
 • fordelen ved å ha med eget brannslukningsapparat selv om det ikke er lovpålagt
 • brann- og røykutvikling i tunneler, herunder evakueringsløsninger
 • brann- og røykutvikling i kjøretøy, herunder evakueringsteknikk
 • brannslukningsapparater (plassering i kjøretøy, klargjøring, bruk og tømmetid)
 • andre slukkemidler
 • brannårsaker og brannutvikling
 • hvordan branntilløp kan oppdages tidlig
 • steder og områder i kjøretøy hvor det erfaringsmessig kan oppstå et branntilløp
 • vite at diesel har så lav vanntemperatur at en lekkasje kan bli antent av eksosmanifoldens varme

Eleven skal delta i praktiske øvelser under veiledning og kunne

 • klargjøre brannslukningsapparater til bruk
 • slukke brann med pulverapparat og teppe
 • bruke egnet slokkemiddel på brann i kjøretøy og andre steder i forbindelse med en ulykke eller krisesituasjon

Eleven skal ha kunnskap om psykiske reaksjoner, herunder

 • typiske kritiske situasjoner og ulykker i trafikken
 • vanlige psykiske reaksjoner som kan forekomme hos de berørte
 • hvordan kriserammede kan hjelpes: forskjellige metoder og modeller for hjelp, herunder selvhjelp og kollegastøtteordninger
 • hvorfor krisehåndtering er viktig
 • senfølger

Aktuelt innhold

 • klargjøring, igangsetting og fartsøkning
 • konstantfart og rullemotstand, utrulling i variert terreng
 • observasjonsteknikk og kjøreprosess
 • kjøreatferd i by, tettsted og landeveg
 • manuell overstyring av girkasse (typisk vinterkompetanse)
 • fartsreduksjon stans og parkering
 • blindsoner rundt kjøretøyet

Aktuelt innhold

 • informasjon om kurset og den enkelte modul
 • kursmateriell, herunder lærebøker på nett
 • kontaktinformasjon med veileder og andre elever
 • det virtuelle klasserommet
 • studieveiledning, hvordan arbeide
 • lærerplanens hovedmål og delmål for modulene
 • forstudie
 • innsendingsoppgaver
 • kommentarer til fagstoffet
 • oppsummering av nettbaserte opplæringen ved påbegynningen av modul 4

Modul 2

Eleven skal

 1. kjenne til og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og andre regelverk, og kjenne til at det kan være alvorlige konsekvenser ved lovbrudd
 2. forstå betydningen av å yte service i kundebehandlingen, og kjenne til utfordringer i ulike kommunikasjonssituasjoner og hvordan håndtere disse
 3. kjenne til risikoen ved å arbeide innen transportbransjen, være spesielt bevisst på den menneskelige faktor som utløsende årsak til ulykker, og forstå hvorfor fokus på tungbilulykker og nestenulykker er sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet
 4. kjenne til arbeidslivsorganisasjonene, og forsikringsordninger som ofte er knyttet til medlemskap i slike organisasjoner
 5. kjenne til obligatoriske og frivillige pensjonsordninger for både ansatte og selvstendig næringsdrivende
 6. kjenne til ny teknologi, herunder hvordan forskjellige motoralternativer, drivstofftyper, og kraftoverføringsprinsipper mellom motor og hjul er konstruert og virker og hvilke forholdsregler ved bruk som vil gi en sikker og optimal kjøring
 7. kunne gjøre rede for ulike bremsesystemers oppbygning og virkemåte hvordan de skal vedlikeholdes og hvilke konsekvenser en funksjonssvikt har
 8. kjenne til bruk av øvrig sikkerhetsutstyr, herunder konsekvenser ved manglende tilpasning og vedlikehold av utstyret
 9. Være bevisst på faren for ufrivillig å bli innblandet i kriminell virksomhet knyttet til transport, og kunne ta forholdsregler for å forhindre dette.

Aktuelt innhold

 • det offentliges rolle og håndhevingsansvar og ulike reaksjonsformer
 • vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • bilansvarsloven med forskrift
 • lov om pliktmessig avhold
 • lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
 • lov om vegfraktavtaler
 • forskrift om landtransport av farlig gods
 • vilkår for transport med rutegående busstrafikk
 • arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift om systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet i virksomheter
 • lov om ferie
 • forskrift om bruk av arbeidsutstyr
 • forskrift om pass
 • utlendingslovens krav til visum
 • lov om toll (tolloven)

Eleven skal ha kunnskap om kundebehandling og service.

Aktuelt innhold

 • kjerneservice
 • perifer serviceleveranse
 • betydningen av god internservice
 • hva en kunde søker ved kjøp av en tjeneste
 • viktige regler ved serviceleveranser
 • merkevare
 • kvalitet og kvalitetssikring

Eleven skal kjenne til forskjellige kommunikasjonsmåter og mestre grunnleggende bruk av nettbasert kommunikasjon.

Aktuelt innhold

 • e-post, tekst og bilde-meldinger ved produktinformasjon
 • søke og finne informasjon som er relevant for yrket
 • vise til ulike portaler på nett
 • søke etter ledige stillinger på nettet
 • alternativer for bedriftsintern kommunikasjon
 • navigasjons- og posisjoneringssystem
 • ulike flåtesystemer
 • intelligente transportsystemer (ITS)

Eleven skal kjenne til forskjellige måter å kommunisere på, og ut ifra gitte situasjoner være bevisst på kommunikasjonsmåte.

Aktuelt innhold

 • betydningen av mellommenneskelig kommunikasjon ved
  – envegs- og tovegskommunikasjon
  – bevisst bruk av kroppsspråk
 • fordeler og ulemper med muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • betydningen av god og presis språkbruk
 • kulturelle forskjeller
 • forhold som forbedrer og svekker kommunikasjonsprosessen

Eleven skal være bevisst de ulike roller en yrkessjåfør har. Eleven skal kunne beskrive betydningen av egen rolle og kompetanse.

Aktuelt innhold

 • sjåføren som representant for bedriften, selger, gods- og kundebehandler
 • at egen fagkompetanse gir stolthet og trygghet
 • opptreden og språkbruk i kommunikasjon med kunder, oppdragsgivere og kollegaer
 • personlig fremtreden, uniforms bruk, rent arbeidstøy og hygiene
 • etiske retningslinjer og kulturelle koder innen gods og persontransport
 • bedriftens rutiner og regelverk for renhold og vedlikehold av eget kjøretøy og transportutstyret

Eleven skal kjenne til sammenhengen mellom bedriftens logistikksystem og kundetilfredshet, service, logistikk og reklamasjoner.

Aktuelt innhold

 • beregne logistikk, tredjepartslogistikk og logistikkjeden
 • hvilken betydning logistikk har for kundeservicen
 • konsekvenser for sjåføren og bedriften ved reklamasjoner og misfornøyde kunder
 • kundens rettigheter ved feil og mangler ved levering av varer/tjenester
 • bruk av skademelding ved skade på personer og gods, og ved ordinære trafikkuhell
 • bedriftens system for skadebehandling

Aktuelt innhold

 • risikobegrepet
 • interessekonflikter i trafikken
 • forholdet mellom transportbehov og trafikksikkerhet
 • ulykkestyper i trafikken
 • tungbilulykker og årsaken til disse
 • arbeidsulykker og fallulykker
 • forebygging av trafikkulykker
 • ulykkesutsatthet i forhold til yrke
 • ulykker i tunnel
 • statistikk

Aktuelt innhold

 • organisasjonens betydning og rolle
 • arbeidstakerorganisasjoner
 • næringslivsorganisasjoner
 • avtaler i arbeidslivet, herunder arbeidsforhold og godtgjørelser
 • sentrale og lokale lønns- og arbeidstidsforhandlinger
 • spesielle yrkesskadeforsikringer
 • forsikringsordninger (typer forsikringer: skade, liv, spareforsikring, pensjon, fond etc.)

Aktuelt innhold

 • folketrygden
 • offentlige pensjonsordninger
 • private pensjonsordninger

Eleven skal kjenne til ulike motorers standarder og bruk av ulike typer drivstoff og energi.

Aktuelt innhold

 • eurostandarder for motorer og hva som skiller disse og hvordan disse innføres
 • løsninger som brukes for å tilfredsstille ulike miljøkrav
 • produksjon og bruk av alternative drivstoff, fordeler og ulemper
 • tilsetningsstoffer for drivstoff
 • hydrogen som energi
 • elektrisitet som energikilde (EL-kjøretøy)
 • diagrammer for dreiemoment, effekt og drivstoffbruk

Eleven skal kjenne til kraftoverføringens konstruksjon og virkemåte, riktig bruk, kontroll og vedlikehold, samt konsekvenser ved feil bruk.

Aktuelt innhold

 • tørrplatekoplinger, hydraulistiske koplinger og momentforsterker, automatisk og manuelt gir, mellomaksler, differensialer, navreduksjoner, mekaniske sperrer, drivakselkombinasjoner f.eks. 6×2 til 8×8
 • diagrammer over turtall/arbeidsområder for de ulike gir
 • elektronisk styring av kraftfordeling (ASR)
 • forholdsregler ved sleping
 • Hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR- forskriften er involvert
 • Hvordan man benytter spesielt verneutstyr, jf. skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) samt hvor disse finnes i kjøretøyet
 • Hva bokstaven ”X” betyr foran farenummeret på det oransje skiltet i forbindelse med ADR – tank transporter

Eleven skal forklare oppbygging og virkemåte, og kunne utføre kontroll og ettersyn av ulike typer bremseanlegg.

Aktuelt innhold

 • hydraulistiske og trykkluftmekaniske bremser og en kombinasjon av disse
 • begrepene egenkraft, hjelpekraft og fremmedkraft
 • utføre funksjonskontroll før og under kjøring
 • varselanordning før og under kjøring
 • kontrollere slitasje
 • følger av feil bruk og kontroll av varmgang ved opphold i kjøringen
 • årsaker til bremsesvikt

Aktuelt innhold

 • bruk av bilbelter og betydning dette har i tunge kjøretøy som er utstyrt med airbag og hvordan dette fungerer sammen dersom airbagen blir utløst
 • sikring av barn i tyngre kjøretøy
 • bruk av soveplasser under kjøring
 • nødvendigheten av bruk av egnede oppbevaringsrom for å unngå løse gjenstander inne i bilen
 • opplæring i elektroniske førerstøttesystemer og risiko knyttet til betjening

Modul 3

Eleven skal

 1. kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning
 2. kjenne til lover, forskrifter, regler, avtaler og dokumenter innen godstransporten, og kunne bruke disse i sin riktige sammenheng
 3. kjenne til kostnader knyttet til anskaffelse og drift av transportutstyr, og kunne vurdere en investering
 4. ha kunnskap om hvordan ulike former for godstransport foregår nasjonalt og internasjonalt, og kunnskap om hvilke krav som stilles til planlegging og utførelse slik at leveransen kan skje i henhold til avtale

Eleven skal kjenne til hovedtrekkene i vår næringsstruktur og godstransportens plassering innenfor dette.

Aktuelt innhold

 • transportbehovet innenfor primærnæringene, industrien og varehandelen
 • godstransporten som tjenesteytende næring
 • variasjon i godstransportens betingelser og industriens utvikling og transportbehov

Eleven skal kjenne til fordelingen av godstransportbehovet innenlands og de viktigste import- og eksportkanaler.

Aktuelt innhold

 • hovedstruktur og volum i godstransport innenlands, samt til og fra Norge
 • transportgeografi i forhold til internasjonale transporter på veg

Eleven skal kunne forklare og gi eksempler på forskjellige transportmåter og produkter innen godstransportmarkedet.

Aktuelt innhold

 • ulike former for godstransport
 • stykkgods-, bulk-, tank-, tømmer-, trelast-, og temperaturregulerte transporter, levende dyr og andre aktuelle transporter
 • intermodale transportløsninger

Eleven skal kjenne til de markedsmessige og økonomiske forhold i godstransporten og hvordan næringen er organisert.

Aktuelt innhold

 • konkurranse og markedstilpasning innenfor godstransporten
 • offentlige avgifter og rammevilkår
 • egen virksomhet
 • transport for tredjemannsregning
 • transportsentraler
 • egentransport
 • kontraktørvirksomheter
 • underleverandør
 • ansettelsesforhold
 • bruk av speditører og deres arbeidsoppgaver

Eleven skal kunne kjenne til muligheten for samordning i bruk av transportressurser på tvers av transportområder.

Aktuelt innhold

 • jernbanens og sjøverts produkttilbud, herunder rollen som leverandør til samlast og stykkgods
 • ulike samarbeidsroller mellom aktører innen luft, -veg, -sjø, og jernbanetransport
 • fremføringstjenester for flygods på veg
 • godstransportens rolle innenfor tredjepartslogistikk
 • behovet for godt samarbeid mellom transportører, godsmeglere og speditører
 • Begrepene egenkraft, hjelpekraft og fremmedkraft
 • Utføre funksjonskontroll før kjøring
 • Varselanordning før og under kjøring
 • Kontrollere slitasje
 • Følger av feil bruk og kontroll av varmgang ved opphold i kjøringen

Eleven skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i yrkestransportloven.

Aktuelt innhold

 • krav om løyve
 • vilkår for å få løyve for godstransport
 • dokumentasjon i forhold til løyve

Eleven skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i lov om vegfraktavtaler som angår dem som sjåfør og transportør.

Aktuelt innhold

 • hva fraktføreransvaret innebærer av plikter, rettigheter og erstatningsansvar
 • bekreftelse av vegfraktavtaler

Eleven skal kjenne til at fremføring av transporter kan reguleres av spesielle lover, forskrifter og bestemmelser.

Aktuelt innhold

 • transport av farlig gods, matvarer, avfall og post
 • forskrift om transport av levende dyr
 • spesialtransport med dimensjoner utover det normale: lengder, bredder og tyngde
 • gjennomgående transport med ett eller flere transportmidler uten omlasting

Eleven skal forstå innhold i og betydningen av de dokumenter som skal følge transporten, og vite hvordan disse fremskaffes og fylles ut.

Aktuelt innhold

 • transporttillatelser
 • forpliktelser i henhold til standardkontrakter for godstransport
 • ledsagerdokumenter for godstransport
 • dispensasjonssøknader for bredder, lengder og tyngde
 • utfylling av skademelding
 • fraktbrev (verdipapir)
 • farlig gods (ADR) dokumenter
 • bruk av pallekvitteringer
 • stuingssertifikat

Eleven skal kunne lese og bruke elektroniske dokumenter knyttet til godshåndtering

Aktuelt innhold

 • elektroniske fraktbrev, papirløse forsendelser, skanning av gods
 • tollvesenets papirløse fortolling (TVINN)
 • personlig data administrator (PDA)

Aktuelt innhold

 • kostnader ved innkjøp og drift av transportmiddel
 • krav til produksjon og inntjening
 • kalkyler for transportoppdrag
 • flåteavtaler, leasingprodukter, forsikringer
 • spesialisering innen transportformer
 • utnyttelse av transportarbeidet slik som lastemeter, kubikk pr km og tonn pr km
 • miljømessig- og økonomiske gevinster ved å utnytte kjøretøyets lastekapasitet fullt ut
 • beregninger som:
  – lastemeter
  – kubikk pr km
  – tonn pr km

Eleven skal ha kunnskap om de elementer som inngår i planlegging og kvalitetssikring av et nasjonalt og internasjonalt transportoppdrag.

Aktuelt innhold

 • planlegging av godstransport som distribusjon og langtransport
 • rutevalg
 • årstid sommer og vinter
 • tunneler
 • tidsplanlegging fergetransport
 • oppstillingsplasser for overholdelse av hviletid
 • valg av transportmiddel og godkjenning av transportmiddelet
 • begrensinger
 • grensepasseringer
 • nødvendige tillatelser for transporten
 • posisjoneringssystemer og overvåking
 • kart og navigasjonssystemer for transportbransjen
 • flåtestyring og sikkerhetssystemer
 • systemer for forretningsstyring og internettbaserte tjenester for transportnæringen

Eleven skal vite at godsets egenskaper har betydning for transporten og at gods skal merkes i tråd med dette

Aktuelt innhold

 • temperaturømfintlighet
 • farlig gods
 • verdi og omsettelighet
 • godsets fysiske tilstand (fast, flytende, gass)
 • merking og symboler på varer av ulik art, herunder faremerking av gods
 • transportmerking av varer
 • helsefaremerking av varer
 • godsmengder og egenvekt

Eleven skal kjenne til de regelverk som regulerer forholdet mellom speditør og transportør og sjåfør, og kunne ta nødvendige forholdsregler ved utlevering av gods.

Aktuelt innhold

 • speditørens ansvar og oppgaver
 • de mest vanlige betalings- og leveringsbetingelser
 • ulike befordringsvedtekter som gjelder mellom aktører i transportmarkedet
 • mottakskontroll av gods og lastbærere
 • håndtering av avvik ved skade, tap og manko i forhold til bedriftens og til forsikringsselskapenes vilkår

Eleven skal kjenne til aktuelle bestemmelser i avtaleverket som gjelder for internasjonal transport av gods.

Aktuelt innhold

 • sjåførens ansvar for å innhente informasjon om lover og regler som gjelder for transport og ferdsel i et annet land
 • internasjonale konvensjoner og avtaler som berører godstransport (CMR, ADR, TIR, ATP)
 • bruk av tillatelser for transport i andre land, herunder ulike typer tillatelser (felleskaps- tillatelse, enkelttillatelse, CEMT) og føring av statistikk
 • andre dokumenter som kan følge kjøretøyet og/eller godset ved internasjonal transport, ulike sertifikater, tillatelser og attester
 • regulering av og hensikt med kabotasje
 • bruk av tollpapirer (enhetsdokument, former for carnet)
 • rutiner ved grensepasseringer og plikter i henhold til tolloven
 • internasjonale transporttillatelser
 • forpliktelser i henhold til CMR-konvensjonen
 • utferdigelse av internasjonale fraktbrev
 • bruk av speditører ved kryssing av landegrenser

Modul 4

Eleven skal

 1.  delta på oppsummering fra nettbasert undervisning etter § 42 andre eller tredje ledd, og reflektere over sine erfaringer fra gjennomført nettbasert undervisning og drøfte disse med medlever og lærere
 2. kjenne til de krav som stilles til service og kundebehandling i godstransporten og de utfordringene disse kan gi og hvordan personlig framtreden bidrar til å heve kvaliteten på tjenesten og egen yrkes anseelse blant brukerne
 3. kjenne til de viktigste prinsippene for lasting og lossing av ulike typer last og kunne beregne og plassere og sikre lasten slik at transporten kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte
 4. delta på kurs i sikring av last etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve § 27-2
 5. kunne planlegge transportoppdrag med ulike typer last, og utføre lasting og lossing på en sikker måte
 6. planlegge to transportoppdrag som skal gjennomføres etter modul 5, ett 5 timers transportoppdrag med godsdistribusjon og ett 5 timers langtransportoppdrag for fullstendig grunnutdanning, eller ett 2 timers transportoppdrag med godsdistribusjon og ett 3 timers langtransportoppdrag for komprimert grunnutdanning

Aktuelt innhold

 • Innhold i kursmateriell, herunder lærebøker på nett
 • I hvilken grad er læreplanens hovedmål og delmål nådd
 • Innsendingsoppgavene
 • Kommentar til fagstoffet

Aktuelt innhold

 • begrepet kvalitet
 • plikter og rettigheter
 • oppbygningen av og hensikten med et kvalitetssikringssystem
 • praktiske eksempler på kvalitetssikringsrutiner
 • behandling av avvik og rapportering
 • bortkommet gods
 • høflighet og personlig fremtreden
 • forventninger til bruk av uniform og bedriftens profilklær
 • informasjon til kundene dersom en godsbefordring må foretas med andre
 • informasjon om rettigheter ved mangler på leveransen, og hvordan man skal klage
 • kundegrupper som stiller spesielle krav
 • utfordringer knyttet til kulturelle forhold
 • opptreden ved alvorlige og mindre alvorlige hendelser

Aktuelt innhold

 • prinsipper for lasting
 • prinsipper for stuing

Eleven skal kjenne til ulike typer last, krav, egenskaper og potensielle faremomenter

Aktuelt innhold

 • krefter ved oppbremsing, akselerasjon og svinging
 • hensyn til spesielle forhold og den enkelte type last:
 • flytende last
 • hengende last
 • tollplombert container
 • transport i bulk
 • særskilt tunge gjenstander
 • levende dyr
 • godsets spesifikke egenvekt
 • snø og is på lastbærer og biltak

Eleven skal kunne gjøre beregninger for riktig plassering av last.

Aktuelt innhold

 • typer last med ulik egenvekt
 • vegnettet, vekter og dimensjoner
 • ulike kjøretøy og vogntogkombinasjoner
 • tyngdepunkt på last og kjøretøy
 • beregning av lasterommets størrelse
 • lasting og stuing av ulike transportformer
 • betydningen av stuingsertifikat og når dette brukes

Eleven skal kunne forklare konsekvenser av feil lasting

Aktuelt innhold

 • redusert fremkommelighet og høyere risiko
 • overbelastning av kjøretøy
 • overbelastning av veg, bruer m.m.
 • offentlige reaksjoner ved overlast
 • beregning av aksel- og totalvektgebyr
 • bøter
 • inndragning
 • andre straffereaksjoner

Eleven skal kjenne til forskjellige metoder for beskyttelse av gods.

Aktuelt innhold

 • ulike typer transportemballasje
 • når det kreves særskilt godkjent emballasje for eksempel farlig gods
 • moduloppbygging fra forbrukerpakning til transportemballasje
 • miljømessige konsekvenser av moderne emballering
 • retursystemer for emballasje
 • paller og pallestandarder
 • bruk av presenning

Eleven skal ha kunnskap om

 • hovedkravene som stilles til sikring av last og til sikringsutstyret
 • at det er spesielle krav til sikring når to eller flere ulike transportmidler benyttes i samme transportkjede
 • at det kan være nødvendig å innhente ytterligere informasjon når spesiell last skal sikres

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktisk arbeid erfare

 • at last som er feil eller dårlig sikret kan falle av
 • de krefter som virker inn på lasten forover, bakover og sidelengs under kjøring
 • hvordan vanlig gods beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
 • hvordan gods som kan rulle beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
 • at friksjonen innvirker på godsets bevegelse ved oppbremsing
 • om ulik vekt innvirker på godsets bevegelse
 • om stor vekt (1000 kg) hindrer godset i å bevege seg
 • at bruk av feil sikringsutstyr kan føre til at gods forskyver seg eller faller av

Eleven skal beregne og velge riktig utstyr ved å

 • planlegge sikring av ulike typer gods
 • kunne vurdere metoder for sikring av last som stempling, surring, låsing og dekking

Eleven skal utføre forsvarlig sikring av ulike typer last ved å

 • sikre forskjellige typer gods, herunder gods som kan rulle, gods som er stablet og last med høy egenvekt
 • foreta overfallssurring, grimesurring, loopsurring, direkte surring/kryssurring, låsing, stenging og dekking

Eleven skal få demonstrert om utført sikring er forsvarlig ved at

 • kjøretøyet bremses og svinges
 • lasten tippes til aktuell vinkel
 • sikringsutstyret kontrolleres etter testing

Eleven skal

 • kunne vedlikeholde og avgjøre om lastsikringsutstyret er i tilstrekkelig god stand
 • kjenne til konsekvenser av feilvurdering vedrørende utstyrets kvalitet
 • kunne bruke nødvendig verneutstyr som arbeidstøy, hansker og vernesko

Eleven skal selvstendig kunne planlegge og innhente nødvendig informasjon for å løse ulike former for transportoppdrag med lastebil eller vogntog på en lovlig, sikker og effektiv måte.

Aktuelt innhold

 • planlegge transportoppdrag for ulike tidsrom med ulike typer last og kjøretøy ut fra vilkår for bruk av store kjøretøy, kart og vognkort
 • innhente nødvendige tillatelser og dokumenter
 • beregne forskjellige kjøretypers nyttelast og volum
 • beregne kjørelengde, kjøretid, sted og hyppighet av pauser og hvile
 • valg av kjørerute ut i fra vegstandard, miljømessige konsekvenser og føreforhold
 • planlegge tid for rutinemessig kontroll av kjøretøyet før og under kjøring
 • betjening av digital og analog fartsskriver
 • riktig utstyr for lasting, lossing og sikring av last
 • betydning av å være presis ved lasting og lossing

Eleven skal selvstendig kunne laste tre ulike kjøretøy eller vogntog ved å overholde sikkerhetsforskrifter og ta hensyn til gods, kjøretøyets og vegens begrensninger

Aktuelt innhold

 • oppstilling av kjøretøy for lasting og lossing
 • tilrettelegging av ergonomisk riktige arbeidsoperasjoner og teknikker
 • bruk av jekketralle, løftelem, kran, truck eller hjullaster
 • bruk av containere eller vekselflak
 • bruk av påfyllingsanlegg for tank eller bulk
 • kontrollveiing av kjøretøyet/vogntoget

Aktuelt innhold

 • kjøring i gatemiljø, forsteder, landeveg
 • kjøring i ulik trafikktetthet
 • bevertningssteder og rasteplasser
 • egen og andres sikkerhet
 • pauser og hviletid
 • søvn og kosthold
 • daglig ettersyn av kjøretøy og last
 • sikker og optimal kjøring

Modul 5 - Sikker adferd på veg

Eleven skal

 1. kjenne til den risiko som er knyttet til bruk av store kjøretøy i transportoppdrag
 2. vise trafikksikker atferd og optimal utnyttelse av tunge kjøretøy, ved å kjøre 2 turer, hvor trafikale kjøreferdigheter vurderes og bedømmes. Start- og sluttidspunkt, effektiv kjøretid, komfort, og forbruk av drivstoff registreres
 3. gjennomføre to typer relevante transportoppdrag som planlagt i modul 4, hvor eleven kjører på en måte som er sikker, effektiv, komfortabel og faglig korrekt
 4. utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere sin egen kjøre- og yrkesmessige kompetanse

Eleven skal kjenne til og reflektere over risikoen ved å arbeide innen transportbransjen. Eleven skal være spesielt bevisst på den menneskelige faktor som utløsende årsak til ulykkene og forstå hvorfor fokus på tungbilulykker og nestenulykker er sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet.

Aktuelt innhold

 • risikonivået i trafikken og ved terminaler
 • ulykkesutsatthet i forhold til yrke
 • hvordan unngå at førerfeil blir en utløsende årsak til trafikkulykke
 • selvmord i form av andre trafikanter som velger å frontkollidere med tyngre kjøretøy

Eleven skal kjenne til spesielle risikoforhold knyttet til kjøring av tyngre kjøretøy under forskjellige forhold.

Aktuelt innhold

 • kjøreegenskaper, stabilitet, svingkrefter, bremsekrefter
 • blindsoner rundt kjøretøyet
 • ekstremvær og konsekvenser ved store nedbørsmengder og temperatursvingninger
 • kø og påkjørsel bakfra i tunnel
 • brann i tunnel
 • merking og skilting av tunneler

Aktuelt innhold

 • riktig observasjonsteknikk og informasjonshenting for å kunne planlegge kjøringen best mulig
 • utnyttelse av motorens dreiemoment og turtall
 • valg av girutveksling i forhold til kjøretøyets belastning og hastighet
 • valg av hastighet i forhold til vegens videre forløp
 • utnytte kjøretøyets bevegelsesenergi (rulle effekt)
 • riktig avstand til forankjørende, også ved utnyttelse av bevegelsesenergien
 • vise forståelse av forholdet mellom miljømessig kjøreatferd og trafikksikkerhet

Elevene skal være opptatt av faremoment og risiko for feilvurderinger ved sammenhengende kjøring.

Aktuelt innhold

 • kjøring i høy fart og forbikjøringssituasjoner
 • avstand til forankjørende
 • overgang fra høy hastighet til vegforhold som krever spesielt lav hastighet
 • fartsavpassing og plassering i forhold til vegbredde, veggrep, sikt og værforhold
 • plassering i kjørebanen og valg av kjørefelt

Eleven skal være bevisst på spesielle faremomenter, særlig blindsoner, under kjøring i tett trafikk.

Aktuelt innhold

 • bymiljø med tett trafikk, ulike trafikkmiljø og ulike trafikantgrupper
 • by og forstadsmiljø med ulike fartsgrenser
 • feil avpassing av fart i forhold til sikt- og trafikkforhold
 • kontroll over hele område (blindsoner) i og rundt kjøretøyet

Eleven skal mestre kjøring under vanskelige forhold og ta hensyn til kjøretøyets omfang.

Aktuelt innhold

 • kjøring på smal veg med sterk stigning og fall
 • kjøring på veg med grusdekke
 • bruk av bilens utstyr med hensyn til fremkommelighet
 • kjøring under vanskelige siktforhold
 • kjøring i tunneler, risiko ved inn og utkjøring
 • nødbrems med fullt lastet kjøretøy på asfalt, grus og vinterføre (etter årstiden)
 • risiko ved overheng
 • når faren for skader er størst og hvordan planlegge slik at skader ikke oppstår
 • behovet for avstand til andre trafikanter og hindringer
 • inn og utkjøring på holdeplass, rasteplasser og annet sideareal til vegen
 • situasjoner der det er fare for å «ta ned i» vegbanen

Eleven skal kunne betjene kjøretøyets sekundære betjeningsorganer.

Aktuelt innhold

 • defrostere
 • varmeapparater
 • sidevinduer og takluker
 • duggproblem
 • inneklima

5.3.5 gjelder bare for de som skal erverve yrkessjåførbevis for persontransport.

Eleven skal ha kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne kjøre bussen på en sikker, effektiv, komfortabel og optimal måte.

Aktuelt innhold

 • unngå at kjøretøyet utsettes for store sidekrefter
 • unngå at kjøretøyet utsettes for store krefter under oppbremsing og akselrasjon
 • bedømme når det er viktig at det vises særlig hensyn til passasjerenes behov, særlig i forhold til:
 • stående i bussen
 • eldre
 • barn og barnevogner
 • spesielle forhold forbundet med transport av skolebarn
 • syke
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eleven skal kunne bruke infrastruktur som er spesielt beregnet for persontransport, og være bevisst sitt ansvar for interessekonflikter mellom egen kjøring, andre trafikanter og passasjerer i forhold til sikkerhet.

Aktuelt innhold

 • bussholdeplasser
 • terminaler
 • kollektivfelt
 • spesielle områder tillatt for buss
 • skoleområder
 • snuplasser
 • havneområder, ferger og tollområder

5.3.6 Gjelder bare for de som skal erverve yrkessjåførbevis for godstransport.

Eleven skal kunne bruke infrastruktur som er spesielt beregnet for godstransporten, og være bevisst sitt ansvar for mulig interessekonflikter mellom egen kjøring og andre trafikanter i forhold til sikkerhet.

Aktuelt innhold

 • ferger, havneområder og tollområder
 • godsterminaler
 • anleggsområder
 • omlastingsområder
 • rasteplasser
 • tilrettelagte godstransporttraseer

Aktuelt innhold

 • refleksjon over sine erfaringer og opplevelser
 • egenvurdering og erfaringsutveksling med medelever
 • vurdering av ulike løsninger i en gitt problemstilling
 • redegjøre for eget syn

YSK Persontransport

Modul 1

Eleven skal

 1. kjenne til utdanningens mål, oppbygging og innhold
 2. kjenne til vegtransportens og yrkessjåførens rolle i samfunnet
 3. gjøre rede for reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid, forklare og vise og bruken av analoge og digitale fartsskrivere
 4. kjenne til kravene om å sikre tilstrekkelig veggrep ved bruk av riktige dekk og kunne legge på kjetting
 5. kunne utføre daglig kontroll og ettersyn av kjøretøyet og utstyret det har
 6. forklare hva riktig kjøreatferd og bevisst valg av transportformer har å si for økonomi og miljø
 7. kjenne til betydningen av ergonomisk riktige arbeidsstillinger, og kunne gjøre rede for de vanligste årsaker til yrkesrelaterte helseproblemer hos sjåfører
 8. gjøre rede for kostholdets betydning for god helse og konsekvensene av uregelmessige måltider og usunn ernæring
 9. gjøre rede for konsekvenser ved bruk av tobakk, ulike typer rusmidler og bedøvende midler
 10. være bevisst på faren for ufrivillig å bli innblandet i kriminell virksomhet knyttet til transport, og kunne ta forholdsregler for å forhindre dette
 11. kjenne til hvilke personlige belastninger en sjåfør kan bli utsatt for
 12. ha kunnskap om opptreden ved uhell, ulykker og evakuering i tunnel. Eleven skal kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til ulykkestype gjennom å delta på kurs i ulykkesberedskap med metode som beskrevet etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 25
 13. få demonstrert, av lærer eller instruktør, at kjøremåten har stor betydning for en sikker og optimal bruk av tunge kjøretøy, og modulen danner grunnlaget for elevens utdanning og egenkjøring i modul 5
 14. introduseres for nettbasert opplæring (fjernundervisning) dersom opplæringsformen velges

Aktuelt innhold

 • opplæringens hovedmål
 • fullstendig og komprimert opplæring og rettigheter
 • organisering i moduler
 • forholdet til føreropplæringen
 • kompetanseutvidelse
 • eksamen
 • etterutdanning

Aktuelt innhold

 • vegtransportens omfang og yrkestransportens plass i samfunnet
 • vegtransportens innvirkning på helse, miljø og trafikksikkerhet
 • krav som settes til moderne og rasjonell transportvirksomhet
 • yrkesgrupper som hører inn under transport- og logistikkfagene
 • behov samfunnet har for økt kompetanse hos personer som har transport mot vederlag som yrke
 • krav til medarbeidere på ulike trinn i logistikkjeden
 • opparbeidelse av egen kompetanse og yrkesstolthet
 • utdannings- og karrieremuligheter for personer i transportbransjen
 • begrepene førerrett, førerkort og kompetansebevis
 • modeller for grunn – og etterutdanning for yrkessjåfører
 • sjåførkompetanse med førerkort, yrkessjåførbevis, fagbrev, transportløyve
 • krav til løyve innenfor person – og godstransport
 • tilleggskompetanse som ADR-kompetanse, truckfører, kranfører, maskinfører
 • sikkerhetsopplæring, kjøreseddel for persontransport og spesielt kompetansebevis for transport av levende dyr

Aktuelt innhold

 • hvem regelverket gjelder for
 • kjøre- og hviletidsbestemmelsene
 • bestemmelser om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
 • planlegging av kjørerute, pauser og hvile
 • medvirkningsplikt
 • sjåførens plikter
 • bileierens plikter
 • korrekt bruk av digital og analog fartsskriver
 • riktig utfylling av diagramskriver
 • riktig bruk av sjåførkort
 • oppbevaring av diagramskiver
 • avledning og rapportering av digitale skrivere

Aktuelt innhold

 • at kjøretøyet ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep
 • konsekvenser ved manglende veggrep
 • dekktrykk i samsvar med kjøretøyets instruksjonshåndbok
 • krav til mønsterdybde i forhold til årstid og dekktype
 • piggdekkforbud ved kjøring i utlandet
 • vurdering av når og hvordan kjetting skal brukes
 • vurdere kjettingens kvalitet
 • sikker, hurtig og effektiv pålegging av kjetting
 • anordninger og metoder for å sikre veggrep

Aktuelt innhold

 • oljenivå på motor, oljetyper og etterfylling
 • lekkasjer på motor, drivverk og drivstoffanlegg
 • kjøretøyets bremser
 • hjul, dekk og kjetting
 • kjettingens tilpasning til hjulet
 • innfesting av ettermontert utstyr
 • tiltak som skal iverksettes når kjøretøyets varselanordninger iverksettes

Aktuelt innhold

 • betydningen av bedriftens valg for å fremme optimal kjøring
 • faktorer som påvirker drivstoffbruket som
 • montering av utstyr og dekor som fører til luftmotstand
 • tiltak for å redusere luftmotstanden (spoilere etc.)
 • løse presenninger og kapell
 • forholdene mellom hastighet og luftmotstand
 • rullemotstand og valg av riktige dekk og lufttrykk
 • gjennomsnittsforbruk for ulike kjøretøyer med og uten last
 • tomgangskjøringens innvirkning på drivstoffbruket
 • økonomisk kjøremåte med bakgrunn i diagrammer over motoreffekt, dreiemoment og drivstoffbruk
 • sammenhengen mellom drivstoffkostnader og øvrige kostnader som slitasje på motor, drivverk, dekk og bremser
 • valg av hastighet i forhold til forbruk, effektivitet og trafikksikker kjøring
 • reduksjon av sot, svevestøv og andre partikler
 • støy som miljøproblem
 • unødig tomgangskjøring
 • elektronisk informasjon om forbruk

Aktuelt innhold

 • de vanligste yrkesskader og årsaker til disse
 • yrkesrelaterte sykdommer
 • fysisk og psykisk helse
 • riktige arbeidsteknikker
 • bruk av riktig bekledning, vernesko og annet utstyr
 • bruk av tekniske hjelpemidler
 • betydningen av å sitte riktig under kjøring
 • konsekvenser av en inaktiv livsstil
 • fysisk aktivitet og livsstilssykdommer
 • betydningen av aktive pauser
 • vurdering av egne fysiske aktivitetsvaner
 • kjenne til anbefalingene for fysisk aktivitet

Aktuelt innhold

 • spisevaner og kosthold
 • kosthold og livsstilssykdommer
 • betydningen av måltidsregulering og væskebalanse
 • vurdere eget kosthold, etter anbefaling fra helsemyndighetene
 • bevisst valg av spisested og mat

Aktuelt innhold

 • tobakk og atferdspåvirkning
 • skadevirkninger av tobakk (røyking, snusing og passiv røyking)
 • vurdering av egne tobakkvaner
 • kjennskap til ulike hjelpemidler for tobakksslutt
 • fordeler av tobakksfrihet (økonomi, helsegevinster)
 • virkningen av alkohol og rusmidler i forhold til atferd og sikkerhet
 • virkningen av medisiner og andre stoffer som kan endre atferden
 • varighet av virkningen og forbrenning
 • symptomer på rusavhengighet og helsemessige konsekvenser
 • promillekontroll, konsekvenser av kjøring i påvirket tilstand og offentlige reaksjoner
 • bedriftsinterne rutiner for forebygging og behandling av rusproblemer, herunder alkolås

Aktuelt innhold

 • forebyggende tiltak mot kriminalitet ved all godshåndtering
 • faren for anslag når kjøretøyet står i ro ved pauser og hvil
 • risiko ved å offentliggjøre kjøreruter eller type last
 • forebygging av og oppførsel ved kriminelle anslag mot kjøretøyet, seg selv eller andre sjåfører/kollegaer
 • tiltak mot smugling av varer, narkotika, våpen, planter og dyr
 • bakgrunn/årsaker for menneskers ønske om lovlig/ulovlig migrasjon, og behov for transport
 • tiltak mot smugling av mennesker
 • bedriftens og eget ansvar for prosedyrer når det blir oppdaget forsøkt/gjennomfør kriminelle handlinger
 • bruk av sjekklister for ulike oppdrag på bakgrunn av bedriftens fastsatte prosedyrer
 • elektroniske hjelpemidler
 • samarbeid med tollvesen, politi og andre myndigheter

Aktuelt innhold

 • hvordan psykisk press i arbeidssituasjonen oppstår og kan motvirkes
 • interessekonflikter mellom de ulike roller sjåfører skal dekke
 • etikk i arbeidslivet
 • symptomer på og mestring av trøtthet og stress
 • søvn og søvnproblemer
 • medikamenter og medisiner som påvirker førerens årvåkenhet og kjøreatferd
 • psykiske reaksjoners innvirkning på kjøreatferden
 • hvordan tidspress og uregelmessig arbeidstid virker inn på kjøreatferden
 • evne til å leve seg inn i andre trafikanters situasjon (empati)
 • bedriftens psykososiale forhold og ansvar for tilrettelegging av arbeidet
 • forholdet mellom arbeid og familie/fritid

Eleven skal ha kunnskap om opptreden ved uhell og ulykker, og kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til ulykkestype gjennom å delta på kurs i ulykkesberedskap med metode som beskrevet etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 25

Eleven skal kunne være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og ved sin opptreden aktivt bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested.

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære

 • hvilke oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
 • å varsle medisinsk nødtelefon og kjenne til dens funksjoner
 • å sikre et skadested
 • bruk av fastsatte bedriftsinterne prosedyrer der slike er utarbeidet
 • sikkerhetsutstyr i vegtunneler
 • yrkessjåførens opptreden og lederrolle ved uhell i tunnel

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære

 • foreta en rask og overfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på, snakke med og ta på pasienten
 • sikre frie luftveger hos både liggende og sittende pasienter
 • stanse ytre blødninger
 • stabilisere hode og nakke ved mistanke om skader i nakke og rygg
 • utføre hjertelungeredning
 • utføre tiltak som forebygger indre blødninger, sirkulasjonssvikt og nedkjøling

Eleven skal vite

 • hvordan kjøretøy som har farlig gods i lasten er merket
 • hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR-forskriften er involvert
 • hvordan man benytter spesielt verneutstyr, jf. skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) samt hvor disse finnes i kjøretøyet
 • hva bokstaven «X» betyr foran farenummeret på det oransje skiltet i forbindelse med ADR-tank transporter

Eleven skal kjenne til

 • generelle problemer ved røykutvikling og opptreden i røykfylte områder
 • fordelen ved å ha med eget brannslukningsapparat selv om det ikke er lovpålagt
 • brann- og røykutvikling i tunneler, herunder evakueringsløsninger
 • brann- og røykutvikling i kjøretøy, herunder evakueringsteknikk
 • brannslukningsapparater (plassering i kjøretøy, klargjøring, bruk og tømmetid)
 • andre slukkemidler
 • brannårsaker og brannutvikling
 • hvordan branntilløp kan oppdages tidlig
 • steder og områder i kjøretøy hvor det erfaringsmessig kan oppstå et branntilløp
 • vite at diesel har så lav vanntemperatur at en lekkasje kan bli antent av eksosmanifoldens varme

Eleven skal delta i praktiske øvelser under veiledning og kunne

 • klargjøre brannslukningsapparater til bruk
 • slukke brann med pulverapparat og teppe
 • bruke egnet slokkemiddel på brann i kjøretøy og andre steder i forbindelse med en ulykke eller krisesituasjon

Eleven skal ha kunnskap om psykiske reaksjoner, herunder

 • typiske kritiske situasjoner og ulykker i trafikken
 • vanlige psykiske reaksjoner som kan forekomme hos de berørte
 • hvordan kriserammede kan hjelpes: forskjellige metoder og modeller for hjelp, herunder selvhjelp og kollegastøtteordninger
 • hvorfor krisehåndtering er viktig
 • senfølger

Aktuelt innhold

 • klargjøring, igangsetting og fartsøkning
 • konstantfart og rullemotstand, utrulling i variert terreng
 • observasjonsteknikk og kjøreprosess
 • kjøreatferd i by, tettsted og landeveg
 • manuell overstyring av girkasse (typisk vinterkompetanse)
 • fartsreduksjon stans og parkering
 • blindsoner rundt kjøretøyet

Aktuelt innhold

 • informasjon om kurset og den enkelte modul
 • kursmateriell, herunder lærebøker på nett
 • kontaktinformasjon med veileder og andre elever
 • det virtuelle klasserommet
 • studieveiledning, hvordan arbeide
 • lærerplanens hovedmål og delmål for modulene
 • forstudie
 • innsendingsoppgaver
 • kommentarer til fagstoffet
 • oppsummering av nettbaserte opplæringen ved påbegynningen av modul 4

Modul 2

Eleven skal

 1. kjenne til og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og andre regelverk, og kjenne til at det kan være alvorlige konsekvenser ved lovbrudd
 2. forstå betydningen av å yte service i kundebehandlingen, og kjenne til utfordringer i ulike kommunikasjonssituasjoner og hvordan håndtere disse
 3. kjenne til risikoen ved å arbeide innen transportbransjen, være spesielt bevisst på den menneskelige faktor som utløsende årsak til ulykker, og forstå hvorfor fokus på tungbilulykker og nestenulykker er sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet
 4. kjenne til arbeidslivsorganisasjonene, og forsikringsordninger som ofte er knyttet til medlemskap i slike organisasjoner
 5. kjenne til obligatoriske og frivillige pensjonsordninger for både ansatte og selvstendig næringsdrivende
 6. kjenne til ny teknologi, herunder hvordan forskjellige motoralternativer, drivstofftyper, og kraftoverføringsprinsipper mellom motor og hjul er konstruert og virker og hvilke forholdsregler ved bruk som vil gi en sikker og optimal kjøring
 7. kunne gjøre rede for ulike bremsesystemers oppbygning og virkemåte hvordan de skal vedlikeholdes og hvilke konsekvenser en funksjonssvikt har
 8. kjenne til bruk av øvrig sikkerhetsutstyr, herunder konsekvenser ved manglende tilpasning og vedlikehold av utstyret
 9. Være bevisst på faren for ufrivillig å bli innblandet i kriminell virksomhet knyttet til transport, og kunne ta forholdsregler for å forhindre dette.

Aktuelt innhold

 • det offentliges rolle og håndhevingsansvar og ulike reaksjonsformer
 • vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • bilansvarsloven med forskrift
 • lov om pliktmessig avhold
 • lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
 • lov om vegfraktavtaler
 • forskrift om landtransport av farlig gods
 • vilkår for transport med rutegående busstrafikk
 • arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift om systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet i virksomheter
 • lov om ferie
 • forskrift om bruk av arbeidsutstyr
 • forskrift om pass
 • utlendingslovens krav til visum
 • lov om toll (tolloven)

Eleven skal ha kunnskap om kundebehandling og service.

Aktuelt innhold

 • kjerneservice
 • perifer serviceleveranse
 • betydningen av god internservice
 • hva en kunde søker ved kjøp av en tjeneste
 • viktige regler ved serviceleveranser
 • merkevare
 • kvalitet og kvalitetssikring

Eleven skal kjenne til forskjellige kommunikasjonsmåter og mestre grunnleggende bruk av nettbasert kommunikasjon.

Aktuelt innhold

 • e-post, tekst og bilde-meldinger ved produktinformasjon
 • søke og finne informasjon som er relevant for yrket
 • vise til ulike portaler på nett
 • søke etter ledige stillinger på nettet
 • alternativer for bedriftsintern kommunikasjon
 • navigasjons- og posisjoneringssystem
 • ulike flåtesystemer
 • intelligente transportsystemer (ITS)

Eleven skal kjenne til forskjellige måter å kommunisere på, og ut ifra gitte situasjoner være bevisst på kommunikasjonsmåte.

Aktuelt innhold

 • betydningen av mellommenneskelig kommunikasjon ved
  – envegs- og tovegskommunikasjon
  – bevisst bruk av kroppsspråk
 • fordeler og ulemper med muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • betydningen av god og presis språkbruk
 • kulturelle forskjeller
 • forhold som forbedrer og svekker kommunikasjonsprosessen

Eleven skal være bevisst de ulike roller en yrkessjåfør har. Eleven skal kunne beskrive betydningen av egen rolle og kompetanse.

Aktuelt innhold

 • sjåføren som representant for bedriften, selger, gods- og kundebehandler
 • at egen fagkompetanse gir stolthet og trygghet
 • opptreden og språkbruk i kommunikasjon med kunder, oppdragsgivere og kollegaer
 • personlig fremtreden, uniforms bruk, rent arbeidstøy og hygiene
 • etiske retningslinjer og kulturelle koder innen gods og persontransport
 • bedriftens rutiner og regelverk for renhold og vedlikehold av eget kjøretøy og transportutstyret

Eleven skal kjenne til sammenhengen mellom bedriftens logistikksystem og kundetilfredshet, service, logistikk og reklamasjoner.

Aktuelt innhold

 • beregne logistikk, tredjepartslogistikk og logistikkjeden
 • hvilken betydning logistikk har for kundeservicen
 • konsekvenser for sjåføren og bedriften ved reklamasjoner og misfornøyde kunder
 • kundens rettigheter ved feil og mangler ved levering av varer/tjenester
 • bruk av skademelding ved skade på personer og gods, og ved ordinære trafikkuhell
 • bedriftens system for skadebehandling

Aktuelt innhold

 • risikobegrepet
 • interessekonflikter i trafikken
 • forholdet mellom transportbehov og trafikksikkerhet
 • ulykkestyper i trafikken
 • tungbilulykker og årsaken til disse
 • arbeidsulykker og fallulykker
 • forebygging av trafikkulykker
 • ulykkesutsatthet i forhold til yrke
 • ulykker i tunnel
 • statistikk

Aktuelt innhold

 • organisasjonens betydning og rolle
 • arbeidstakerorganisasjoner
 • næringslivsorganisasjoner
 • avtaler i arbeidslivet, herunder arbeidsforhold og godtgjørelser
 • sentrale og lokale lønns- og arbeidstidsforhandlinger
 • spesielle yrkesskadeforsikringer
 • forsikringsordninger (typer forsikringer: skade, liv, spareforsikring, pensjon, fond etc.)

Aktuelt innhold

 • folketrygden
 • offentlige pensjonsordninger
 • private pensjonsordninger

Eleven skal kjenne til ulike motorers standarder og bruk av ulike typer drivstoff og energi.

Aktuelt innhold

 • eurostandarder for motorer og hva som skiller disse og hvordan disse innføres
 • løsninger som brukes for å tilfredsstille ulike miljøkrav
 • produksjon og bruk av alternative drivstoff, fordeler og ulemper
 • tilsetningsstoffer for drivstoff
 • hydrogen som energi
 • elektrisitet som energikilde (EL-kjøretøy)
 • diagrammer for dreiemoment, effekt og drivstoffbruk

Eleven skal kjenne til kraftoverføringens konstruksjon og virkemåte, riktig bruk, kontroll og vedlikehold, samt konsekvenser ved feil bruk.

Aktuelt innhold

 • tørrplatekoplinger, hydraulistiske koplinger og momentforsterker, automatisk og manuelt gir, mellomaksler, differensialer, navreduksjoner, mekaniske sperrer, drivakselkombinasjoner f.eks. 6×2 til 8×8
 • diagrammer over turtall/arbeidsområder for de ulike gir
 • elektronisk styring av kraftfordeling (ASR)
 • forholdsregler ved sleping
 • Hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR- forskriften er involvert
 • Hvordan man benytter spesielt verneutstyr, jf. skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) samt hvor disse finnes i kjøretøyet
 • Hva bokstaven ”X” betyr foran farenummeret på det oransje skiltet i forbindelse med ADR – tank transporter

Eleven skal forklare oppbygging og virkemåte, og kunne utføre kontroll og ettersyn av ulike typer bremseanlegg.

Aktuelt innhold

 • hydraulistiske og trykkluftmekaniske bremser og en kombinasjon av disse
 • begrepene egenkraft, hjelpekraft og fremmedkraft
 • utføre funksjonskontroll før og under kjøring
 • varselanordning før og under kjøring
 • kontrollere slitasje
 • følger av feil bruk og kontroll av varmgang ved opphold i kjøringen
 • årsaker til bremsesvikt

Aktuelt innhold

 • bruk av bilbelter og betydning dette har i tunge kjøretøy som er utstyrt med airbag og hvordan dette fungerer sammen dersom airbagen blir utløst
 • sikring av barn i tyngre kjøretøy
 • bruk av soveplasser under kjøring
 • nødvendigheten av bruk av egnede oppbevaringsrom for å unngå løse gjenstander inne i bilen
 • opplæring i elektroniske førerstøttesystemer og risiko knyttet til betjening

Modul 3

Eleven skal

 1. kunne gjøre rede for persontransportens organisering og samfunnsmessige betydning, herunder det offentliges rolle og ansvar for tilstrekkelig transporttilbud til befolkningen
 2. kjenne til lover, forskrifter, regler, avtaler og dokumenter innen persontransporten, og kunne bruke disse i sin riktige sammenheng
 3. kjenne til de markedsmessige og økonomiske vilkår knyttet til persontransport på veg, og de vanligste betalings- og oppgjørsformer i bransjen
 4. kunne forberede nasjonale og internasjonale transporter, med særlig vekt på å ivareta de krav som stilles til planlegging, gjennomføring og etterarbeid

Eleven skal kjenne til hovedtrekkene i vår næringsstruktur og persontransportens plassering innenfor denne.

Aktuelt innhold

 • transportbehovet innenfor arbeidsreiser, ferie og fritid
 • persontransporten som tjenesteytende næring
 • variasjon i persontransportens betingelser og utviklingen av samfunnets transportbehov
 • begrepet kollektiv transport
 • hvilke kollektivtilbud som finnes og deres andel av persontransportarbeidet
 • kollektivtransportens betydning for samfunnet, miljøet og en bærekraftig utvikling
 • hvordan transportsystemet med buss og drosje er bygd opp

Eleven skal kjenne til fordelingen av transportbehovet innenlands og det vanligste reisemønsteret for befolkningen.

Aktuelt innhold

 • hovedtrekkene i norsk transportgeografi
 • hovedstrukturen i persontransport på veg innenlands, samt til og fra Norge
 • transportgeografi i forhold til internasjonale transporter på veg

Eleven skal kunne forklare og gi eksempler på persontransportmarkedet på veg, og hvilke reisetilbud som eksisterer

Aktuelt innhold

 • ulike former for persontransport på veg (lokalruter, langruter, ekspressturer, regionruter, skoleruter, sightseeing, tematurer, konferanseturer, drosjevirksomhet)
 • valg av transportløsning i forhold til konsesjon
 • transport med spesielle krav (transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, skolekjøring, individuell tilpasset transport)

Eleven skal kjenne til hvordan persontransportbedrifter vanligvis er organisert og konkurranseforholdene knyttet til dette.

Aktuelt innhold

 • konkurranse og markedstilpasning innenfor persontransporten på veg
 • offentlige avgifter og rammevilkår
 • de vanligste former for eierforhold, organisering og drift av busselskaper og drosjesentral
 • egen virksomhet (turvogn)
 • transport for tredjemannsregning
 • kontraktørvirksomheter
 • underleverandører
 • ansettelsesforhold
 • reisebyrå- og turoperatørvirksomhet

Eleven skal kunne beskrive samarbeidsformer mellom persontransportører på veg og ha kjennskap til aktører innen persontransportmarkedet.

Aktuelt innhold

 • jernbanens produkttilbud, herunder rollen som leverandør for buss og bane
 • ulike samarbeidsformer mellom aktører innen veg, sjø og jernbanetransport
 • spesialtilpassede transporter til og fra flyplasser, havneområder og sentrumsområder
 • behov for samordning mellom transportørene, på tvers av transportmåte
 • godsbefordring på buss

Eleven skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i yrkestransportloven.

Aktuelt innhold

 • bestemmelser i yrkestransportloven med tilhørende forskrifter som regulerer transport av personer mot vederlag
 • vilkår for å få løyve for persontransport
 • dokumentasjon i forhold til løyve
 • kjøreseddel

Eleven skal kunne finne fram i de viktigste lover, forskrifter og andre bestemmelser som regulerer person- og kollektivtransporten nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt innhold

 • norske befordringsvedtekter
 • forsikring ved persontransport
 • postloven
 • regelverk for reisegaranti
 • transporttillatelser
 • regler for bruk av setebelter og sikkerhetsutstyr
 • bruk av skademelding

Eleven skal kjenne de markedsmessige og økonomiske forhold innen persontransport på veg og det offentliges rolle og ansvar for tilstrekkelig transporttilbud til befolkningen.

Aktuelt innhold

 • konkurranse, anbud og markedstilpasning innenfor persontransporten
 • kostnader ved drift av persontransport på veg
 • valg av hensiktsmessig materiell
 • offentlige rammevilkår og avgifter
 • krav til produksjon og inntjening
 • enkle kalkyler for transportoppdrag

Eleven skal kjenne til de vanligste betaling- og oppgjøringsformer og betingelser innen persontransport.
Eleven skal kjenne til ansvar og rutiner en yrkessjåfør har ved håndtering av kontanter.

Aktuelt innhold

 • hvordan takstsystemer bygges opp
 • sosiale moderasjonsordninger
 • vanlige markedsrabatter, særlig knyttet til produkttype og volum
 • ulike billettsystemer
 • bruken av spesielle reisebevis
 • regler om ansvar for oppgjør og oppgjørsrapporter
 • rutiner ved offentlig betalt persontransport

Eleven skal ha kunnskap om de elementer og hjelpemidler som inngår i planlegging og kvalitetssikring av et nasjonalt og internasjonalt transportoppdrag.

Aktuelt innhold

 • planlegging av persontransport i rute og turkjøring
 • rutevalg
 • årstid sommer og vinter
 • tunneler
 • tidsplanlegging og fergetransport
 • oppstillingsplasser for overholdelse av hviletid
 • valg av transportmiddel og godkjenning av transportmidlet
 • begrensninger
 • grensepasseringer
 • spisesteder
 • bruk av turordre
 • forskjellige busstypers muligheter og begrensinger
 • spesialtilpassede persontransporter for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • oppbygging og bakgrunn for skriftplaner og krav i henhold til kjøre og hviletid
 • forskjellige former for rapportering og hensikten med dette
 • reiseleders funksjon og behov for samarbeid
 • ulike terminaltyper og funksjoner
 • bruk av terminalplattformer
 • viktige rutenett, overganger og knutepunkter
 • informasjon om viderebefordring
 • informasjonssystemer på passasjerterminaler

Eleven skal kjenne til aktuell informasjonsteknologi

Aktuelt innhold

 • elektronisk ruteopplysninger og sanntidsinformasjon
 • informasjon til passasjerene og sjåfør ved hjelp av «stille» merking
 • navigasjonssystemer for transportbransjen
 • posisjoneringssystemer og overvåkning
 • flåtestyring og sikkerhetssystemer
 • billettsalg over internett

Eleven skal kjenne til de mulige konflikter som kan oppstå mellom sikker kjøring og andre arbeidsoppgaver sjåføren skal gjøre.

Aktuelt innhold

 • billettering
 • kommunikasjon
 • mobiltelefon
 • andre sambandsmidler
 • samtale med passasjerer
 • annonsering av holdeplasser
 • informasjon fra kjøretøyets instrumenter
 • oppmerksomhet rettet mot egne passasjerer
 • bruk av underholdningsutstyr

Eleven skal kjenne til regler om internasjonal persontransport.

Aktuelt innhold

 • regelverk for internasjonal rute og turbilkjøring
 • tollbestemmelser ved internasjonal persontransport
 • rutiner ved grensepassering
 • vegavgifter, merverdiavgifter, drivstoffavgift

Modul 4

Eleven skal

 1. delta på oppsummering fra nettbasert undervisning etter § 42 andre eller tredje ledd, og reflektere over sine erfaringer fra gjennomfør nettbasert undervisning og drøfte disse med medelever og lærere
 2. kjenne til de krav som stilles til service og kundebehandling i persontransporten og de utfordringer disse kravene kan gi og hvordan personlig framtreden bidrar til å heve kvaliteten på tjenesten og egen yrkes anseelse blant brukerne
 3. forstå de viktigste prinsippene for forskriftsmessig lasting og sikring av passasjerer og gods, samt konsekvensene ved mangelfull utførelse
 4. kunne planlegge ulike transportoppdrag, utføre lasting og lossing på en sikker måte og betjene bussens ulike tekniske og komfortmessige innretninger
 5. planlegge 2 transportoppdrag som skal gjennomføres i modul 5, ett 5 timers transportoppdrag med kjøring i rute og ett 5 timers turkjøring ved fullstendig grunnutdanning, eller ett 2 timers transportoppdrag med kjøring i rute og ett 3 timers turkjøring ved komprimert grunnutdanning
 6. delta på 3 timer opplæring om busspassasjerers rettigheter, jf. forordning nr. 181/2011 (Busspassasjerrettighetsforordningen)

Aktuelt innhold

 • «klasserommet» og kommunikasjon med veileder-medelever-kursadministrasjonen
 • praktiske nettøvelser
 • innhold i kursmateriell, herunder lærebøker på nett
 • i hvilken grad læreplanens hovedmål og delmål er nådd
 • innsendingsoppgavene
 • kommentar til fagstoffet

Eleven skal kjenne til hvordan transportører sikrer god kvalitet på sine tjenester.

Aktuelt innhold

 • begrepet kvalitet og passasjerenes rettigheter
 • oppbygningen av og hensikten med et kvalitetssikringssystem
 • praktiske eksempler på kvalitetssikringsrutiner
 • behandling av avvik og rapportering
 • hittegods

Eleven skal kjenne til hvordan service og personlig fremtreden bidrar til å heve kvaliteten på persontransporten og sjåførens egen og yrkets anseelse blant publikum.

Aktuelt innhold

 • høflighet og personlig fremtreden
 • uniformsreglementet, konsekvenser av og forventninger til bruk av uniform
 • informasjon til passasjerer hvordan de kan komme seg videre med andre transportmidler
 • informasjon om rettigheter ved mangler ved reisen, og hvordan man skal klage
 • kundegrupper med spesielle behov
 • utfordringer knyttet til kulturelle forhold
 • identitetsmerking hos personer med alvorlige sykdommer
 • ruspåvirket og truende og voldelige passasjerer
 • opptreden ved sykdom og dødsfall

Eleven skal kunne laste en buss på en sikker og effektiv måte, og kunne plassere godset lett tilgjengelig, samtidig som det skal være sikret slik at det ikke kan skade passasjerer eller bli ødelagt under transport.

Aktuelt innhold

 • plassere godset riktig i forhold til kjøretøyets og godsets felles tyngdepunkt og lasterommets volum
 • plassering av bagasje med hensyn til vektfordeling på bussen
 • sikring av last inne i bussen og i bagasjerom
 • betjening og bruk av automatiske lasteluker
 • plassering av bagasje i forhold til passasjerenes av- og påstigning
 • faremomenter ved passasjerenes bruk av hylleplass over seteradene
 • begrensninger ved bruk av skiboks og tilhenger
 • bruk av strekkoder til merking av bagasje

Eleven skal kjenne til betydningen av passasjerens plassering i bussen og  deres sikkerhet i og utenfor bussen

Aktuelt innhold

 • passasjerseter, deres betjening og innstillingsmuligheter
 • kontroll og bruk av sikkerhetsbeltene i bussen
 • plassering og sikring av barnevogner, rullestoler og andre hjelpemidler
 • bruk av ståplasser
 • på og avstigning av leddbusser og dobbeltdekkere
 • sjåførens lederrolle ved uhell i tunnel

Aktuelt innhold

 • overbelastning av kjøretøy
 • overbelastning av veg
 • konsekvenser for kunde/passasjer
 • offentlige reaksjoner ved overlast
 • gebyr
 • bøter
 • inndragning av førerkort og kjennemerke
 • viderebefordring av passasjerer ved krav om omlasting

Eleven skal selvstendig kunne planlegge og innhente nødvendig informasjon for å løse ulike former for transportoppdrag med buss

Aktuelt innhold

 • planlegging av ulike transportoppdrag med ulike busstyper ut fra vilkår for bruk av store kjøretøy, kart, GPS og vognkort
 • beregning av forskjellige busstypers nyttelast, antall passasjerer og vekt av bagasje
 • beregning av kjørelengde, kjøretid, sted og hyppighet av pauser for sjåfør og passasjerer
 • valg av kjørerute ut i fra vegstandard, miljømessige konsekvenser og klimatiske forhold
 • planlegging av tid for rutinemessig kontroll av kjøretøyet før og under kjøring
 • betydningen av å være presis ved avgang og adkomst
 • utfylling av skademelding

Eleven skal kunne laste bussen og sikre lasten ut fra busstype og oppdrag. Eleven skal ha kunnskap om betjening og vedlikehold av bussens ulike tekniske og komfortmessige innretninger.

Aktuelt innhold

 • opplasting og sikring av gods
 • tilrettelegging av ergonomisk riktige arbeidsoperasjoner og teknikker
 • tilrettelegging for passasjerer
 • plassering av bussens sikkerhetsutstyr på ulike busstyper
 • bruk av nødutganger og nødåpnere i bussens normale og veltet posisjon
 • betjening av varme, ventilasjon og klimaanlegg
 • betjening av digital og analog fartsskriver
 • bruk av lyd- og underholdningsutstyr
 • klargjøring av buss med hensyn til:
 • utvendig og innvendig renhold
 • drikkeautomat og kjøleskap
 • forbruksvann til toalett/håndvask
 • tømming av toalett og følge krav til hygiene
 • forholdsregler ved bruk av toalett ved kulde
 • funksjonskontroll av hjelpemidler for lasting og lossing av bevegelseshemmede
 • håndtering av hittegods
 • utfylling av feilrapport
 • kontrollveiing av bussen

Aktuelt innhold

 • kjøring i gatemiljø, forsteder, landeveg
 • kjøring i ulik trafikktetthet
 • holdeplasser
 • kollektivterminaler
 • skoler
 • bevertningssteder og rasteplasser
 • bussoppstillingsplasser
 • egen og andres sikkerhet
 • passasjerkomfort

Eleven skal med sin kompetanse kunne tilrettelegge for trygg, sikker og komfortabel reise for mennesker med forskjellige typer nedsatt funksjonsevne, og tilby riktig tjeneste og gi riktige opplysninger ut fra rådende forhold

Eleven/sjåføren skal

 • Kjenne opplæringskravet i Forordning (EU) nr. 181/2011 om busspassasjerrettigheter artikkel 16 1b
 • Drøfte hvordan det skilles mellom de forskjellige evnene personer med redusert bevegelighet, orienteringsevne eller kommunikasjonsevne har
 • Vurdere hva som er riktig oppførsel ovenfor personer med fysiske, sensoriske eller skjulte funksjonshemninger
 • Drøfte hvilke hindringer mennesker med nedsatt funksjonsevne kan møte
 • Vurdere de holdningsmessige og miljømessige hindringene mennesker med nedsatt funksjonsevne møter
 • Vurdere de fysiske og organisasjonsmessige utfordringene mennesker med nedsatt funksjonsevne stilles ovenfor i forbindelse med transport
 • Drøfte hvilke roller og behov en førerhund har, og være bevisst på hvilke utfordringer det er med hund og medpassasjerer
 • Drøfte hvilke uventede hendelser som kan oppstå, og hvordan de best kan håndteres
 • Drøfte betydningen av å besitte kunnskap om mellommenneskelige ferdigheter
 • Vurdere hvilke metoder som kan benyttes for god kommunikasjon med:
  – Personer med svekket taleevne
  – Personer med nedsatt hørsel
  – Personer med nedsatt syn
  – Personer med nedsatt læreevne
 • Vurdere riktig behandling av rullestoler og annet hjelpeutstyr mennesker med nedsatt funksjonsevne benytter og sikring av dette
 • Drøfte betydningen av at rullestoler/annet hjelpeutstyr og bagasjen håndteres riktig, og ikke kommer på avveie under transport

Modul 5 - Sikker adferd på veg

Eleven skal

 1. kjenne til den risiko som er knyttet til bruk av store kjøretøy i transportoppdrag
 2. vise trafikksikker atferd og optimal utnyttelse av tunge kjøretøy, ved å kjøre 2 turer, hvor trafikale kjøreferdigheter vurderes og bedømmes. Start- og sluttidspunkt, effektiv kjøretid, komfort, og forbruk av drivstoff registreres
 3. gjennomføre to typer relevante transportoppdrag som planlagt i modul 4, hvor eleven kjører på en måte som er sikker, effektiv, komfortabel og faglig korrekt
 4. utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere sin egen kjøre- og yrkesmessige kompetanse

Eleven skal kjenne til og reflektere over risikoen ved å arbeide innen transportbransjen. Eleven skal være spesielt bevisst på den menneskelige faktor som utløsende årsak til ulykkene og forstå hvorfor fokus på tungbilulykker og nestenulykker er sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet.

Aktuelt innhold

 • risikonivået i trafikken og ved terminaler
 • ulykkesutsatthet i forhold til yrke
 • hvordan unngå at førerfeil blir en utløsende årsak til trafikkulykke
 • selvmord i form av andre trafikanter som velger å frontkollidere med tyngre kjøretøy

Eleven skal kjenne til spesielle risikoforhold knyttet til kjøring av tyngre kjøretøy under forskjellige forhold.

Aktuelt innhold

 • kjøreegenskaper, stabilitet, svingkrefter, bremsekrefter
 • blindsoner rundt kjøretøyet
 • ekstremvær og konsekvenser ved store nedbørsmengder og temperatursvingninger
 • kø og påkjørsel bakfra i tunnel
 • brann i tunnel
 • merking og skilting av tunneler

Aktuelt innhold

 • riktig observasjonsteknikk og informasjonshenting for å kunne planlegge kjøringen best mulig
 • utnyttelse av motorens dreiemoment og turtall
 • valg av girutveksling i forhold til kjøretøyets belastning og hastighet
 • valg av hastighet i forhold til vegens videre forløp
 • utnytte kjøretøyets bevegelsesenergi (rulle effekt)
 • riktig avstand til forankjørende, også ved utnyttelse av bevegelsesenergien
 • vise forståelse av forholdet mellom miljømessig kjøreatferd og trafikksikkerhet

Elevene skal være opptatt av faremoment og risiko for feilvurderinger ved sammenhengende kjøring.

Aktuelt innhold

 • kjøring i høy fart og forbikjøringssituasjoner
 • avstand til forankjørende
 • overgang fra høy hastighet til vegforhold som krever spesielt lav hastighet
 • fartsavpassing og plassering i forhold til vegbredde, veggrep, sikt og værforhold
 • plassering i kjørebanen og valg av kjørefelt

Eleven skal være bevisst på spesielle faremomenter, særlig blindsoner, under kjøring i tett trafikk.

Aktuelt innhold

 • bymiljø med tett trafikk, ulike trafikkmiljø og ulike trafikantgrupper
 • by og forstadsmiljø med ulike fartsgrenser
 • feil avpassing av fart i forhold til sikt- og trafikkforhold
 • kontroll over hele område (blindsoner) i og rundt kjøretøyet

Eleven skal mestre kjøring under vanskelige forhold og ta hensyn til kjøretøyets omfang.

Aktuelt innhold

 • kjøring på smal veg med sterk stigning og fall
 • kjøring på veg med grusdekke
 • bruk av bilens utstyr med hensyn til fremkommelighet
 • kjøring under vanskelige siktforhold
 • kjøring i tunneler, risiko ved inn og utkjøring
 • nødbrems med fullt lastet kjøretøy på asfalt, grus og vinterføre (etter årstiden)
 • risiko ved overheng
 • når faren for skader er størst og hvordan planlegge slik at skader ikke oppstår
 • behovet for avstand til andre trafikanter og hindringer
 • inn og utkjøring på holdeplass, rasteplasser og annet sideareal til vegen
 • situasjoner der det er fare for å «ta ned i» vegbanen

Eleven skal kunne betjene kjøretøyets sekundære betjeningsorganer.

Aktuelt innhold

 • defrostere
 • varmeapparater
 • sidevinduer og takluker
 • duggproblem
 • inneklima

5.3.5 gjelder bare for de som skal erverve yrkessjåførbevis for persontransport.

Eleven skal ha kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne kjøre bussen på en sikker, effektiv, komfortabel og optimal måte.

Aktuelt innhold

 • unngå at kjøretøyet utsettes for store sidekrefter
 • unngå at kjøretøyet utsettes for store krefter under oppbremsing og akselrasjon
 • bedømme når det er viktig at det vises særlig hensyn til passasjerenes behov, særlig i forhold til:
 • stående i bussen
 • eldre
 • barn og barnevogner
 • spesielle forhold forbundet med transport av skolebarn
 • syke
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eleven skal kunne bruke infrastruktur som er spesielt beregnet for persontransport, og være bevisst sitt ansvar for interessekonflikter mellom egen kjøring, andre trafikanter og passasjerer i forhold til sikkerhet.

Aktuelt innhold

 • bussholdeplasser
 • terminaler
 • kollektivfelt
 • spesielle områder tillatt for buss
 • skoleområder
 • snuplasser
 • havneområder, ferger og tollområder

5.3.6 Gjelder bare for de som skal erverve yrkessjåførbevis for godstransport.

Eleven skal kunne bruke infrastruktur som er spesielt beregnet for godstransporten, og være bevisst sitt ansvar for mulig interessekonflikter mellom egen kjøring og andre trafikanter i forhold til sikkerhet.

Aktuelt innhold

 • ferger, havneområder og tollområder
 • godsterminaler
 • anleggsområder
 • omlastingsområder
 • rasteplasser
 • tilrettelagte godstransporttraseer

Aktuelt innhold

 • refleksjon over sine erfaringer og opplevelser
 • egenvurdering og erfaringsutveksling med medelever
 • vurdering av ulike løsninger i en gitt problemstilling
 • redegjøre for eget syn

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle