Grunnkurs

Det er ingen aktive kurs innen Grunnkurs for øyeblikket

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som skal gi deg et godt grunnlag før du starter med øvingskjøringen. Kurset er fordelt på 3 kvelder trafikalt (1150,-) 1 kveld førstehjelp (700,-) 1 kveld mørkekjøring (1420,-) Mørkekjøring gjennomføres i perioden oktober - mars.

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs

2 490,-

Med mørkekjøring

Les merPåmelding

Trinn 1 - Grunnkurs

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Trinn 3 - Trafikal del

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Trinn 5 - Førerprøve

Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av førerprøven.
Regionvegkontoret fastsetter de steder hvor førerprøven kan gjennomføres.
Som hovedregel avlegges en teoretisk og en praktisk prøve for hver førerkortklasse. Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan avlegges.
Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

For kandidater som ikke forstår norsk kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensoren foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjeneste, må kandidaten selv dekke. Kandidater som skal avlegge førerprøve for førerrett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk.
Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.

Trinn 1 - Grunnkurs

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det skal være 4 timer undervisning om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke. Av dette skal 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Det skal være 3 timer undervisning om kjøring i mørket. Av dette skal minst 1 time skal være en utedemonstrasjon. Denne demonstrasjonen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time av mørkekjøringsopplæringen gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer. Denne kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 samlinger. For å få godkjent kurset, må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7. Hvis en elev har forfall til deler av kurset, må dette tas igjen på tilsvarende kurs senere. I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført. Avlegges førerprøven i perioden 1. november – 15. mars, vil bestått førerprøve gi førerrett kun fram til 1. mars året etter, hvis kandidaten ikke har fullført mørkekjøringsdemonstrasjonene.

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Kunnskapsstoffet skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.
Mål for trinn 2 jf. § 11-3
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.
Eleven skal
1. ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
2. ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
3. ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
5. kunne gjøre seg klar for kjøring
6. kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
7. kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng
8. kunne rygge, vende og parkere
9. kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
10. kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

Trinn 3 - Trafikal del

Mål for trinn 3 jf. § 11-4
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.
Eleven skal
1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring
4. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5. ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø
6. ha presis kjøreteknikk på høyhastighets veg
7. kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på bane i samsvar med §§ 11-6 og 11-7. Kurset gjennomføres mot slutten av opplæringen i trinn 3. Unntaksvis kan kurset gjennomføres i tilknytning til deler av den avsluttende opplæringen i trinn 4, jf. § 11-5, hvis det er fordelaktig for eleven. Det skal særlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens læringsutbytte når det gjøres unntak fra hovedregelen. Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Mål for trinn 4 jf. § 11-5
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med §§ 11-8 og 11-9, og i tillegg ha tilstrekkelig øving.

Trinn 5 - Førerprøve

§ 29-1. Alminnelige regler om førerprøven
Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av førerprøven.
Regionvegkontoret fastsetter de steder hvor førerprøven kan gjennomføres.
Som hovedregel avlegges en teoretisk og en praktisk prøve for hver førerkortklasse. Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan avlegges.
Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

For kandidater som ikke forstår norsk kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensoren foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjeneste, må kandidaten selv dekke. Kandidater som skal avlegge førerprøve for førerrett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk.
Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.
§ 29-2. Vilkår for å avlegge førerprøven
Praktisk førerprøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen, jf. forskrift om førerkort m.m. av 19. januar 2004 nr. 298 kapittel 3 og 5. I klasse M kan teoretisk førerprøve avlegges når kravene er tilfredsstilt.
Før førerprøven kan avlegges skal kandidaten fremvise legitimasjon .