Skolereglement for Oslo Bærum Tungbilskole AS

Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring bygger på læreplanene fastsatt av Vegdirektoratet. Oslo Bærum Tungbilskole AS plikter å følge gjeldende undervisningsplan under hele opplæringen. 

Øvelses kjøring kan ikke begynne før Trafikalt Grunnkurs/Grunnkurs tunge kjøretøy er gjennomført i sin helhet. Husk å ta med bevis for Trafikalt grunnkurs og gyldig legitimasjon til hver kjøretime (busselever må ha med førerkort kl B). 

Du vil normalt få benytte samme kjøretøy under hele din opplæringstid, også til førerprøven. Før du kan ta teoriprøven på trafikkstasjonen må søknad om førerkort være levert. Logg inn på www.vegvesen.no NB, husk gyldig legitimasjon ved fremmøte på trafikkstasjonen. Helst Pass. Bestått teoriprøve er gyldig i 3 år. 

All obligatorisk opplæring må være gjennomført, samt at teoriprøven ved trafikkstasjonen må være bestått før du kan bestille og avlegge den praktiske førerprøven. Busselever må i tillegg levere legeattest. Bruker du briller/linser må du ha optikerattest. 

Betaling skjer i forkant av kjøretimene/undervisningen. Dersom elev ikke kan betale for undervisningen vil faktura bli tilsendt, det vil da tilkomme fakturagebyr. Vi ønsker at elevene benytter terminal eller konto og KID nr. Innbetalte eller påbegynte pakketilbud refunderes ikke, og kan heller ikke overdras til andre. Pakketilbud er gyldig 1 år fra kjøpsdato. Eventuell utestående saldo må være oppgjort før førerprøven kan gjennomføres. Ved mislighold forbeholder skolen seg retten til å avbestille førerprøven samme dag, og eleven står selv ansvarlig for gebyret til Statens vegvesen. Trafikkskolen kjører ikke mot kreditt. Skal Nav betale må betaling først registreres eller vedtak foreligge før kjøring eller kurs kan påbegynnes. 

Ønsker du å avbestille en time, må dette gjøres på Tlf 22 50 55 55 Eller mobil 907 47 800 senest kl. 12.00 to virkedag før avtalte time. Mandagstimer må avbestilles før kl. 12.00 fredagen før. Obligatoriske timer og førerprøve må avbestilles senest 3 virkedager før. Timer som ikke er avbestilt i rett tid, blir belastet eleven i sin helhet. Skyldes fraværet sykdom, må legeattest fremvises. 

Kommer eleven for sent til timen venter læreren i 20 minutter, etter dette betraktes timen som ”ikke møtt”, og eleven blir belastet timen i sin helhet. Elever som kommer senere enn 20 minutter for sent, har ikke krav på å få kjøre resten av tiden. 

På grunn av sykdom, teknisk svikt eller trafikale hendelser, vil vi måtte forbeholde oss retten til å kunne endre timer. Du som elev vil få beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke er kommet til timen, venter du i femten minutter, deretter tar du kontakt for avtale om ny time. 

Trafikkskolen er tilgjengelig på Tlf 22 50 55 55 mandag til fredag kl 0830 – 1600.

Last ned PDF