Klasse D

Kjøreopplæring klasse D

Trinn 1 - Grunnkurs

Grunnkurs tunge kjøretøy er obligatorisk. Elever som har førerkort i en annen tung klasse er likevel fritatt!
fra kurset. I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset
skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva kjøring med tunge kjøretøy innebærer.

Eleven skal

 1. erfare hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbil
 2. drøfte hvordan tungbilføreren kan skape et positivt forhold til andre trafikantgrupper
 3. drøfte hvordan andre trafikantgrupper kan overvurdere tungbilførerens muligheter til å
  manøvrere kjøretøyet i vanskelige situasjoner, og at dette kan medføre at andre misforstår,
  eller ikke samarbeider slik tungbilføreren forventer
 4. drøfte hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres og hvordan
  tungbilføreren kan skape et positivt forhold til andre trafikanter
 5. drøfte at trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger
 6. vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk når det gjelder

a) helsekrav, alderskrav og andre regler om førerkort som gjelder generelt for alle tungbilklasser
b) kjøre- og hviletid, kjøring i utlandet, pliktmessig avhold og yrkestransport

Aktuelt innhold

 • Behov for overblikk over trafikksituasjoner
 • Plassbehov
 • Beslutningstidspunkt
 • Plassering, fart og farts tilpasning
 • Behagelig kjøring

Aktuelt innhold

 • Tydelig kjøring, tegn, fart og plassering
 • Velterisiko
 • Ulykker – nulltoleranse
 • Problemer som kan oppstå for tungbilføreren på vegstrekninger med fartsgrense over 80 km/t
 • Konflikter som kan oppstå i det praktiske liv mellom krav til sikker kjøring og hurtig transport, og hvordan denne konflikten må løses

Aktuelt innhold

 • Tungbilførerens muligheter til å manøvrere kjøretøyet i vanskelige situasjoner
 • Hvordan andre kan misforstå, eller ikke samarbeide, slik tungbilføreren forventer

Aktuelt innhold

 • Hvordan interessekonflikter kan reduseres ved å ta hensyn til andre trafikantgruppers behov og interesser
 • Hvordan yrkesetikk og det å representere en bransje kan virke positivt

Aktuelt innhold

 • Risiko og ulykker
 • Rutiner som ivaretar arbeidstakerens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Aktuelt innhold

 • Helsekrav, alderskrav og andre regler om førerkort som gjelder generelt for alle tungbilklasser
 • Lover og forskrifter om kjøre- og hviletid, fartsskriver, kjøring i utlandet, pliktmessig avhold, fartsregler, hastighetsbegrenser og yrkestransport
 • Ansvaret transportøren har som fraktfører
 • Regelverk som spesielt skal ivareta sikkerhets- og konkurranseforhold for kjøring med tunge kjøretøy

På grunnkurset fokuseres det på hva som generelt skiller kjøremåten med tyngre kjøretøy fra kjøring med
personbil. Det skal skapes forståelse for behovet for opplæring. Gjennom demonstrasjon skal typisk
kjøremåte med tyngre kjøretøy synliggjøres. Demonstrasjonen kan også gi modeller for både selve
bilbehandlingen og for god samhandling. Samtidig kan den skape forståelse for at demonstrasjoner
kan være en effektiv og kostnadsbesparende undervisningsmetode i andre deler av opplæringen ved
at den gir grunnlag for oppgaver og refleksjon.

Elevene bør utfordres til selv å slå fast hva som er gode og typisk trekk ved den kjøremåten læreren
demonstrerer. Oppgaver og diskusjon skal ha stor plass i kurset, framfor forelesning.

Rent faktastoff er lite vektlagt i kurset. Det skal skapes forståelse for hvorfor det finnes et omfa!ende
regelverk og hvorfor det er nødvendig med kunnskap om de!e. Elevene skal vite at de selv har ansvar
for å skaffe seg kunnskapen.

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Eleven skal

 1. beskrive bussens oppbygning
 2. forklare styringens funksjon og kunne utføre kontroll av denne
 3. forklare egenskaper og utføre kontroll av hjul og dekk, risiko ved varmgang i hjullager og hvordan en kan identifisere dette
 4. forklare bestemmelsene for bruk av kjetting, egenskaper ulike kjettinger har, metoder for pålegging, utføre pålegging og kunne vurdere risiko knyttet til pålegging og kjøring med kjetting
 5. forklare grunnleggende oppbygging og bruk av kjøretøyets bremser, alarmfunksjoner og kontrollpunkter, og kunne utføre nødvendig ettersyn og kontroll
 6. beskrive hvordan motoren i en buss fungerer, og forklare konsekvenser av manglende ettersyn av smøre- og kjølesystem
 7. beskrive bussens drivverk og forklare hvordan en skal kjøre for å unngå unødig slitasje på drivverkets hoveddeler; kopling, girkasse, mellomaksel, differensial og drivaksler
 8. beskrive kjøretøyets elektriske anlegg og utføre ettersyn av påbudte og nødvendige komponenter i det elektriske anlegget
 9. avgjøre nødvendig daglig ettersyn og vurdere hva som må utbedres før kjøring finner sted
 10. forklare riktig bruk av, og bruke, bussens betjeningsorganer
 11. beskrive og bruke aktuelle førerstøttesystemer, og vite betydningen av varslingsanordninger og konsekvenser av feil
 12. forklare riktig bruk av bussens nødutstyr
 13. forklare bruken av, og bruke, aktuelle girsystemer med tanke på, best mulig driftsøkonomi, framdrift og sikkerhet
 14. sette i gang, stanse og kjøre rett fram og i sving med observasjon, tegngiving og plassering som gir god kommunikasjon og tilstrekkelig sikkerhetsmargin
 15. forklare hvordan føreren må opptre for å redusere områdene rundt kjøretøyet hvor andre trafikanter kan være skjult og tilpasse atferden etter dette
 16. forklare risiko for tap av veggrep og velt ved kjøring i sving, og tilpasse observasjon, fart og plassering i tråd med dette
 17. forklare riktig kjøring i utforbakker og tilpasse kjøringen etter sikt, føret, last, bremsinn-retninger, girsystem, motorbremsekraft og økonomi
 18. forklare riktig kjøring i motbakker og tilpasse kjøringen etter sikt, føret, last, bremsinn-retninger, girsystem, motorkraft og økonomi
 19. forklare og utføre forsvarlig rygging, vurdere bruk av medhjelper og forklare hvordan denne skal instrueres.

Aktuelt innhold

 • Bussens oppbygning

Aktuelt innhold

 • Styringens funksjon
 • Kontroll av styringen

Aktuelt innhold

 • Felg og dekk
 • Merking
 • Visuell kontroll av skader og slitasje
 • Ettertrekking av muttere
 • Kontroll og eventuell justering av lufttrykk
 • Krav til mønster
 • Dimensjon og bæreevne i samsvar med vognkortet

Aktuelt innhold

 • Krav
 • Pålegging
 • Faremoment ved pålegging
 • Lysbruk ved pålegging langs veg i mørket
 • Faremoment ved kjøring med kjetting

Aktuelt innhold

 • Oppbygning av bremsesystemet
 • Bruk
 • Alarmfunksjoner
 • Kontroll og vedlikehold
 • Glasering av bremsebelegg

Aktuelt innhold

 • Ulike typer motorer
 • Bruk og miljø
 • Varselanordninger
 • Kontroll olje og kjølevæske
 • Start av dieselmotor etter eventuelt å ha kjørt tom for diesel

Aktuelt innhold

 • Kopling
 • Girsystemer
 • Drivaksler
 • Tilpassing av bruk
 • Forholdsregler ved sleping

Aktuelt innhold

 • Sikringer
 • Årsaker til sikringsbrudd
 • Skifte av hovedlyspære
 • Hjelpestart

Aktuelt innhold

 • Daglig tilsyn
 • Kontroll før kjøring
 • Forskriftsmessig og forsvarlig stand
 • Eventuell utbedring før kjøring
 • Kontroll under kjøring

Aktuelt innhold

 • Defroster
 • Varme- og ventilasjonsanlegg
 • Vinduer, vindusviskere og –spyler
 • Pedaler, gir og bremsesystem

Aktuelt innhold

 • Førerstøttesystemer
 • Bruk
 • Varslingsanordninger

Aktuelt innhold

 • Brannslokningsapparat
 • Førstehjelpsutstyr
 • Nødutganger

Aktuelt innhold

 • Aktuelle girsystem
 • Bruk med tanke på driftsøkonomi, framdrift og sikkerhet

Aktuelt innhold

 • Innstilling av sete og speil
 • Sittestilling, sikt, hodestøtte, bilbelte
 • Observasjon
 • Tegn
 • Plassbehov ved sving
 • Bruk av rattet

Aktuelt innhold

 • Områder rundt bussen hvor andre trafikanter kan være skjult
 • Betydningen av førerens sittestilling for omfanget av blindsoner
 • Hvordan føreren kan skaffe seg bedre sikt
 • Tilpassing av atferd

Aktuelt innhold

 • Veggrep
 • Tyngdepunkt
 • Tilpassing av fart og plassering foran, gjennom og etter sving
 • Rattbevegelser

Aktuelt innhold

 • Lastens betydning
 • Fartsnivå før bakken
 • Valg av gir
 • Bruk av hjelpebrems
 • Bremseteknikk
 • Fartsreduksjon før bakken
 • Parkeringsbrems som nødbrems

Aktuelt innhold

 • Lastens betydning
 • Fartsnivå før bakken
 • Turtall og utnyttelse av motoreffekt
 • Tidspunkt for girskifte
 • Bruk av parkeringsbrems ved igangsetting i motbakke

Aktuelt innhold

 • Rygge, vende og parkere i lav fart med minst mulig påkjenninger for bussen
 • Rygge mot angitt mål
 • Planlegging
 • Vurdere behov for og plassering av medhjelper
 • Instruere eventuell medhjelper

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 2.

Trinn 3 - Trafikal del

Eleven skal

 1. kjenne til reglene i førerkortforskriften om førerrett, helsekrav, alderskrav og gyldighetstid,
  og i yrkessjåførforskriften og yrkestransportloven om yrkesrett
 2. forklare reglene i skiltforskriften som gjelder for kjøring med gjeldende kjøretøy
 3. beskrive hvordan en kan beregne tillatt totalvekt og nyttelast på kjøretøyet ved hjelp av
  vognkort og veglister
 4. forstå hvordan last må være plassert og sikret med tanke på sikkerhet og best mulig
  utnyttelse av kjøretøy og last, vurdere riktig bruk av sikringsutstyr og uttrykke egne meninger
  om samfunnets holdninger og bransjens kultur når det gjelder bruk av sikringsutstyr
 5. forklare faremoment ved bruk av arbeidsutstyr påmontert bussen, og forstå at slikt utstyr
  kan komme inn under andre opplæringsforskrifter
 6. kjenne til at transport av farlig gods og spesialtransport er underlagt egne regelverk og
  beskrive hvilken kompetanse som kreves for å transportere farlig gods
 7. kjenne til aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen om øvingskjøring, pliktmessig
  avhold, fraktavtaler og forsikring for buss og gods
 8. kjenne til kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kunne anvende digital og analog fartsskriver
 9. forstå hvordan hjernen bearbeider informasjon, og kjenne til hvordan hjernens funksjoner
  påvirkes av emosjoner, stress, søvn, ernæring og generell helse
 10. forstå hvordan en kan planlegge kjøringen i forhold til vilkår for bruk, forventede veg- og
  føreforhold og forklare miljømessige konsekvenser ut fra valg av kjørerute og kjøremåte
 11. uttrykke egne meninger om samfunnets holdninger og bransjens kultur når det gjelder
  bruk av rusmidler i forbindelse med vegtrafikk
 12. forstå hvordan kultur i bransjen og blant kolleger påvirker atferd og oppførsel
 13. mestre å oppfatte trafikkbildet fullstendig ved å ha god observasjonsteknikk, ha kontroll
  over kjøretøyets blindsoner, kunne forutsi risikofulle situasjoner og handle på en måte som
  bidrar til sikkerhet
 14. mestre å kjøre presist og behagelig, økonomisk og miljøvennlig, herunder ved kjøring i
  mot- og utforbakke, og på smal og svingete veg
 15. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 16. mestre samhandling med andre trafikanter, bidra til god trafikkflyt og ha evne til å tilpasse
  seg andre trafikanters behov.

Aktuelt innhold

 • Førerrett
 • Helsekrav
 • Alderskrav
 • Gyldighetstid
 • Kjøreseddel
 • Løyve
 • Persontransport mot vederlag
 • Befordringsvedtekter

Aktuelt innhold

 • Aktuelle skilt
 • Kollektivfelt

Aktuelt innhold

 • Vognkort
 • Totalvekt, egenvekt og nyttelast
 • Aksellast
 • Veglister og kart
 • Passasjerer og bagasje

Aktuelt innhold

 • Passasjer, bilbelte
 • Sikkerhetshensyn ved plassering av bagasje og annen last

Aktuelt innhold

 • Løftelem
 • Annet arbeidsutstyr

Aktuelt innhold

 • Regler for transport av farlig gods i buss

Aktuelt innhold

 • Regler for øvingskjøring
 • Lov om pliktmessig avhold
 • Fraktavtaler
 • Forsikring for buss og gods
 • Økonomisk ansvar

Aktuelt innhold

 • Betjening av kjøretøyets fartsskriver
 • Krav om oppbevaring av skiver
 • Hvem forskrift om kjøre- og hviletid gjelder for
 • Om lovlig kjøretid, påbudte pauser og hviletid

Aktuelt innhold

 • Informasjonsbearbeiding
 • Emosjoner
 • Stress
 • Søvn
 • Ernæring
 • Generell helse

Aktuelt innhold

 • Planlegge kjøringen ut fra vilkår for bruk av store kjøretøy, kart, veglister mv.
 • Kjørelengde, kjøretid, sted og hyppighet av pauser
 • Type veg, forventet standard, sikt- og føreforhold
 • Forventninger om ulike trafikkmiljø og trafikale utfordringer
 • Vurdere miljømessige konsekvenser ved valg mellom forskjellige kjøreruter
 • Hvordan finne fram underveis
 • Rutinemessig kontroll av kjøretøyet før hver kjøring

Aktuelt innhold

 • Berusende, bedøvende og oppkvikkende midler
 • Samfunnets holdninger
 • Bransjens kultur
 • Trafikksikkerhet

Aktuelt innhold

 • Atferd og oppførsel
 • Påvirkning fra kollegaer og bransje
 • Omdømme
 • Ansvar

Aktuelt innhold

 • Se-teknikk
 • Blindsoner
 • Forutseenhet
 • Risiko
 • Handlingsvalg
 • Sikkerhet

Aktuelt innhold

 • Presis kjøreteknikk
 • Behagelig kjøring
 • Økonomisk og miljøvennlig
 • Mot- og utforbakke
 • Smal og svingete veg

Aktuelt innhold

 • Se-teknikk
 • Sikt
 • Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr
 • Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold
 • Plassering og fartstilpassing
 • Forholdsregler ved stans og parkering, spesielt i mørket
 • Forholdsregler ved av- og påstigning, spesielt i mørket
 • Forholdsregler ved av- og pålessing, spesielt i mørket

Aktuelt innhold

 • Samhandling
 • Andres behov
 • Kjørerytme
 • Trafikkflyt

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne
kjøre buss i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal

 1. gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære
  a) hvilke oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
  b) å varsle medisinsk nødtelefon og kjenne til dens funksjoner
  c) å sikre et skadested
 2. gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære å
  a) foreta en rask og overfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på,
  snakke med og ta på pasienten
  b) sikre frie luftveier hos både liggende og sittende pasienter
  c) stanse ytre blødninger
  d) stabilisere hode og nakke ved mistanker om skader i nakke og rygg
  e) utføre hjerte-lungeredning
  f) utføre tiltak som forebygger indre blødninger, sirkulasjonssvikt og nedkjøling
 3. kjenne til
  a) hvordan kjøretøy som har farlig gods i lasten er merket
  b) aktuelle tiltak på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR- forskriften er involvert
  c) generelle problemer ved røykutvikling og opptreden i røykfylte områder
  d) brann- og røykutvikling i tunneler, herunder evakueringsløsninger
  e) brann- og røykutvikling i kjøretøy, herunder evakueringsteknikk
  f) brannslukkingsapparater (plassering i kjøretøy, klargjøring, bruk og tømmetid)
  g) andre slukkemidler
  h) brannårsaker og brannutvikling
  i) hvordan branntilløp kan oppdages tidlig
  j) steder og områder i kjøretøy hvor det erfaringsmessig kan oppstå et branntilløp
 4. delta i praktiske øvelser under veiledning og kunne
  a) klargjøre brannslukningsapparater til bruk
  b) slukke brann med pulverapparat og teppe
  c) bruke et egnet slokkemiddel på brann i kjøretøy og andre steder i forbindelse med
  en ulykke eller krisesituasjon
 5. ha kunnskap om
  a) typiske kritiske situasjoner og ulykker i trafikken
  b) vanlige psykiske reaksjoner som kan forekomme hos de berørte
  c) hvordan kriserammede kan hjelpes: forskjellige metoder og modeller for hjelp,
  herunder selvhjelp og kollegastøtteordninger
  d) hvorfor krisehåndtering er viktig.

Aktuelt innhold

 • Oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
 • Varsling av medisinsk nødtelefon
 • Å sikre et skadested

Aktuelt innhold

 • Rask og overfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på, snakke
  med og ta på pasienten
 • Frie luftveier hos både liggende og sittende pasienter
 • Stanse ytre blødninger
 • Stabilisere hode og nakke ved mistanker om skader i nakke og rygg
 • Hjerte-lungeredning
 • Tiltak som forebygger indre blødninger, sirkulasjonssvikt og nedkjøling

Aktuelt innhold

 • Hvordan kjøretøy som har farlig gods i lasten er merket
 • Aktuelle tiltak på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR- forskrifta er involvert
 • Generelle problemer ved røykutvikling og opptreden i røykfylte områder
 • Brann- og røykutvikling i tunneler, herunder evakueringsløsninger
 • Brann- og røykutvikling i kjøretøy, herunder evakueringsteknikk
 • Brannslukkingsapparater (plassering i kjøretøy, klargjøring, bruk og tømmetid) andre slukkemidler
 • Brannårsaker og brannutvikling
 • Hvordan branntilløp kan oppdages tidlig
 • Steder og områder i kjøretøy hvor det erfaringsmessig kan oppstå et branntilløp

Aktuelt innhold

 • Kunne klargjøre brannslukningsapparater til bruk
 • Slukke brann med pulverapparat og teppe
 • Bruke et egnet slokkemiddel på brann i kjøretøy og andre steder i forbindelse med
  en ulykke eller krisesituasjon

Aktuelt innhold

 • Typiske kritiske situasjoner og ulykker i trafikken
 • Vanlige psykiske reaksjoner som kan forekomme hos de berørte
 • Hvordan kriserammede kan hjelpes: forskjellige metoder og modeller for hjelp,
  herunder selvhjelp og kollegastøtteordninger
 • Hvorfor krisehåndtering er viktig

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykkes unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal kunne foreta de kjøreforberedelser som er førerens ansvar og kjøre forsvarlig i lengre sammenhengende tid.

Eleven skal

 1. planlegge en lengre sammenhengende kjøretur ved å
  a) bli klar over og anvende hjelpemidler som er vanlig å bruke for vedkommende kjøretøygruppe
  b) videreutvikle forståelse for hvordan hjernen bearbeider informasjon, og hvordan
  hjernens funksjoner påvirkes av emosjoner, personlighet, stress, søvn, ernæring og
  generell helse, samt hvordan kultur i bransjen, og blant kolleger, påvirker atferd og
  oppførsel, og drøfte hvordan dette kan tas hensyn til før og under kjøring, for at
  kjøringen skal bli mest mulig sikker
  c) utvikle forståelse for at kjøringen er en del av et sosialt samspill hvor det stilles spesielle
  krav til tungbilførerens vurdering av trafikksituasjonene
  d) utvikle forståelse for at føreren ved feilhandling, og utilstrekkelig sikring av last og
  passasjerer, kan forårsake alvorlige ulykker, og at konsekvensene etter en tungbilulykke
  ofte blir dramatiske
 2. gjennomføre kjøreturen og
  a) kontrollere kjøretøy, dekk, bremser og nav med tanke på eventuell varmgang, sikkerhetsutstyr,
  lastsikring og plassering av bagasje før, under, og etter kjøring
  b) videreutvikle sin evne til å oppfatte trafikkbildet fullstendig og iverksette nødvendige
  handlinger ved å vurdere vegens videre forløp og planlegge møtesituasjoner, vurdere trafikken
  bak og eventuelt finne steder hvor andre kan slippes forbi, og kjøre riktig til og fra stoppested
  c) videreutvikle sin evne til å oppfatte risiko ved å vurdere mulighet for forbikjøring
  kontinuerlig, tilpasse kjøringen ut fra at møtende som foretar forbikjøring kan feilvurdere,
  ta spesielle hensyn ved kjøring på smal og svingete veg, og under
  vanskelige kjøreforhold, ivareta informasjonsbehovet ved vending og rygging, vurdere
  eventuelle tiltak med bakgrunn i føreforholdene, ha nødvendig sikkerhetsmargin på
  begge sider slik at oppmerksomheten hovedsakelig kan rettes mot trafikale forhold, ta
  hensyn til møtende trafikk, hindringer, vegbredde, vegoppmerking m.m., vurdere om
  andre kan misforstå hvordan videre kjøring er planlagt, holde riktig avstand til andre
  trafikanter, foreta riktig sporvalg og begrunne sine handlingsvalg og –tendenser
  d) videreutvikle sin evne til å kjøre på en måte som gir god trafikkavvikling og lav risiko,
  god driftsøkonomi og minst mulig miljøbelastning
 3. reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å
  a) drøfte disse med sine medelever og lærere
  b) beskrive og begrunne egne valg og kjøremåter
  c) vurdere egne sterke og svake sider som tungbilførere og velge ut områder
  med utviklingsmuligheter
  d) lytte til og forstå lærerens vurdering av elevens kjørekompetanse.

Aktuelt innhold

 • Hjelpemidler ved planlegging av kjøring
 • Informasjonsbearbeiding
 • Emosjoner, personlighet, generell helse
 • Rutiner for søvn, hvile, avreisetidspunkt
 • Kultur i bransjen og blant kollegaer
 • Trafikk er et sosialt samspill
 • Spesielle krav

Aktuelt innhold

 • Oppfatning av trafikkbildet
 • Vegens videre forløp
 • Møtende og planlegging av møtesituasjoner
 • Trafikk bak
 • Bruk av speil ved kjøring ut og inn av holdeplass
 • Overheng
 • Forbikjøringssituasjoner
 • Smal og svingete veg
 • Vanskelige føreforhold
 • Hindringer, vegbredde, vegoppmerking
 • Nødvendig sikkerhetsmarginer og avstand til andre trafikanter
 • Sporvalg
 • Muligheter for at andre misforstår hvordan videre kjøring er planlagt
 • Kjørerytme og trafikkavvikling
 • Utnytting av motorkraft, gir- og bremsesystem
 • Førerassistansesystemer
 • Miljø og driftsøkonomi
 • Begrunnelse for handlingsvalg

Aktuelt innhold

 • Erfaringsdeling og meningsutveksling
 • Refleksjon over egne erfaringer og opplevelser
 • Kjørekompetanse/kjøredyktighet
 • Verdier, normer og holdninger
 • Handlings- og vurderingstendenser og mulige konsekvenser av disse i trafikal sammenheng
 • Egne sterke og svake sider som tungbilfører og utviklingsmuligheter
 • Lærerens vurdering

Det er ikke krav om kurs i sikring av last i klasse D.

Mål for sikkerhetskurs på bane klasse C og D, jf. § 28-2:

Eleven skal

 1. kjenne til
  a) hovedmålet for kurset
  b) sikkerhetsrutinene som gjelder på banen, og hvordan bruk av sikkerhetsrutiner
  også utenfor banen, kan forhindre tungbilulykker på veg
  c) risikoen ved ikke å bruke bilbelte
 2. gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser erfare
  a) hvordan trafikanter kan være skjult i området rundt et stort kjøretøy
  b) at førerens sittestilling har stor betydningen for omfanget av blindsonen foran kjøretøyet
  c) bremse- og stopplengde for personbil, buss og lastebil
  d) hvordan kjøretøyets tyngde og veggrep virker inn på bremselengden
  e) hvordan føreren kan påvirke styre- og bremseresultat
  f) at styre- og bremseresultatet endres ved endret fart
  g) at forskjellig last, dekkutrusning og ulike typer utstyr virker inn på styre- og bremseresultat
  h) at feilvurdering av bakkens fall og veggrep virker inn på styre- og bremseresultat
 3. erfare
  a) hvilken betydning lastens plassering har for kjøretøyets egenskaper
  b) ulike bremsemetoder og konsekvenser av feilhandling
  c) fordeler og ulemper med ulike bremsesystemer
  d) konsekvenser av overbremset og underbremset aksel
  e) virkning av drivhjulsbremser
  f) nytten av forholdsregler ved bruk av vegskulder under kjøring
  g) eget valg av kjøremåte med forskjellige typer kjøretøy som er ulikt utstyrt og lastet
 4. erfare spesielle risikomomenter ved kjøring med
  a) buss med midtmotor kontra hekkmotor
  b) automatgiret buss
  c) automatgiret buss med hjelpebrems
 5. være med å drøfte
  a) egne holdninger og kjørevaner
  b) ulykkesrisiko, skadeomfang, samt konsekvenser av typiske tungbilulykker
  c) hva feilhandlinger utført på banen eventuelt ville forårsaket ved kjøring i trafikk
  d) at trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger
  e) at føreren plikter å tilpasse farten etter ulike føreforhold
  f) at en tungbilførers feilhandling ofte har alvorlige konsekvenser
 6. med bakgrunn i erfaringene på banen
  a) vurdere sin egen kjørekompetanse
  b) foreslå kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker
  c) trekke selvstendige konklusjoner med hensyn til sikker avstand til den som kjører foran
  d) forstå at en tungbilfører under visse føreforhold ikke skal kjøre i det hele tatt.

Aktuelt innhold

 • Hovedmålet for kurset
 • Sikkerhetsrutinene som gjelder på banen, og hvordan bruk av sikkerhetsrutiner
  også utenfor banen, kan forhindre tungbilulykker på veg
 • Risikoen ved ikke å bruke bilbelte
 • Hvordan trafikanter kan være skjult i området rundt et stort kjøretøy
 • At førerens sittestilling har stor betydningen for omfanget av blindsonen foran kjøretøyet

Aktuelt innhold

 • Bremse- og stopplengde for personbil, buss og lastebil
 • Hvordan kjøretøyets hastighet virker inn på bremselengden
 • Hvordan føreren kan påvirke styre- og bremseresultat
 • At forskjellig last, dekkutrusning og ulike typer utstyr virker inn på styre- og bremseresultat
 • At feilvurdering av bakkens fall og veggrep virker inn på styre- og bremseresultat

Aktuelt innhold

 • Hvilken betydning lastens plassering har for kjøretøyets egenskaper
 • Ulike bremsemetoder og konsekvenser av feilhandling
 • Fordeler og ulemper med ulike bremsesystemer
 • Konsekvenser av overbremset og underbremset aksel
 • Virkning av drivhjulsbremser
 • Nytten av forholdsregler ved bruk av vegskulder
 • Eget valg av kjøremåte med forskjellig typer kjøretøy som er ulikt utstyrt og lastet

Aktuelt innhold

 • Automatgiret buss
 • Automatgiret buss med hjelpebrems
 • Buss med to og tre aksler

Aktuelt innhold

 • Egne holdninger og kjørevaner
 • Ulykkesrisiko, skadeomfang, samt konsekvenser av typiske tungbilulykker
 • Hva feilhandlinger utført på banen eventuelt ville forårsaket ved kjøring i trafikk
 • At trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger
 • At føreren plikter å tilpasse farten etter ulike føreforhold
 • At en tungbilførers feilhandling ofte har alvorlige konsekvenser

Aktuelt innhold

 • Vurdere sin egen kjørekompetanse
 • Foreslå kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker
 • Trekke selvstendige konklusjoner med hensyn til sikker avstand til den som kjører foran
 • Få erfare eget valg av kjøremåte med forskjellige typer kjøretøy som er ulikt utstyrt og lastet
 • Forstå at en tungbilfører under visse føreforhold ikke skal kjøre i det hele tatt

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med
hovedmålet.

Aktuelt innhold

 • Supplerende øving ved trafikkskole
 • Privat øving


Kommentarer
Det er viktig at eleven skaffer seg nok øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet før han eller
hun går opp til førerprøven.

Trinn 5 - Førerprøve

Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av førerprøven.
Regionvegkontoret fastsetter de steder hvor førerprøven kan gjennomføres.

Som hovedregel avlegges en teoretisk og en praktisk prøve for hver førerkortklasse. Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan avlegges.
Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

For kandidater som ikke forstår norsk kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensoren foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjeneste, må kandidaten selv dekke. Kandidater som skal avlegge førerprøve for førerrett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk.
Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.

Kjøreopplæring klasse DE

Trinn 1

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for klasse D, jf. § 24-2.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse klasse DE

Eleven skal

 1. beskrive hvordan ulike tilhengere for buss er bygd opp
 2. beskrive ulike tilhengerkoplinger, betjene disse og forklare og utføre nødvendig kontroll og vedlikehold
 3. kontrollere kraftforbindelsen mellom buss og tilhenger
 4. beskrive grunnleggende oppbygging av bremser på aktuelle tilhengere, forklare kontrollpunkter og alarmfunksjoner og kunne utføre nødvendig ettersyn og kontroll
 5. gjengi krav til lysutstyr og refleks på tilhenger, beskrive vanlige feil og kontrollere utstyret
 6. avgjøre hva som er nødvendig daglig ettersyn og vurdere hva som må utbedres før kjøring finner sted
 7. kople til og fra ulike slag tilhengere
 8. kjøre vogntog rett fram og i sving med observasjon, tegngiving og plassering som gir god kommunikasjon og tilstrekkelig sikkerhetsmargin
 9. forklare hvordan føreren må opptre for å redusere områdene rundt kjøretøyet hvor andre trafikanter kan være skjult og tilpasse atferden etter dette
 10. forklare risiko for tap av veggrep og velt ved kjøring i sving med ulike slag tilhengere, og tilpasse observasjon, fart og plassering i tråd med dette
 11. forklare riktig kjøring i utforbakker og tilpasse kjøringen etter sikt, føre, last, bremsinnretninger, girsystem, motorbremsekraft og økonomi
 12. forklare riktig kjøring i motbakker og tilpasse kjøringen etter sikt, føre, last, bremsinnretninger, girsystem, motorkraft og økonomi
 13. forklare og utføre forsvarlig rygging mot angitte mål med minst mulig påkjenning på kjøretøyene, vurdere bruk av medhjelper og forklare hvordan denne skal instrueres.

Aktuelt innhold

 • Generell oppbygning
 • Ramme og aksler
 • Påbygg

Aktuelt innhold

 • Ulike koplingstyper
 • Låsingsanordninger
 • Betjening, kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetslenke

Aktuelt innhold

 • Komponenter som inngår i kraftforbindelsen
 • Systematisk kontroll

Aktuelt innhold

 • Oppbygning og virkemåte
 • Kontrollpunkt
 • Funksjonskontroll parkeringsbrems
 • Funksjonskontroll driftsbrems
 • Ettersyn og vedlikehold

Aktuelt innhold

 • Krav
 • Tillatt lysutstyr
 • Vanlige feil
 • Kontroll

Aktuelt innhold

 • Kontroll før kjøring
 • Kontroll under kjøring
 • Forskriftsmessig og forsvarlig stand

Aktuelt innhold

 • Framgangsmåte ved til- og frakopling
 • Faremoment

Aktuelt innhold

 • Observasjon
 • Tegngivning
 • Plassering
 • Kommunikasjon
 • Sikkerhetsmarginer

Aktuelt innhold

 • Speil
 • Blindsoner
 • Bruk av medhjelper
 • Tilpassing av kjøringa

Aktuelt innhold

 • Veggrep
 • Bremsetilpassing
 • Vektforhold mellom buss og tilhenger
 • Tyngdepunkt
 • Plassering av last og stabilitet
 • Tilpassing av fart og kurveradius

Aktuelt innhold

 • Sikt
 • Føre
 • Last
 • Fartsreduksjon før bakken
 • Bremseteknikk
 • Girsystem og valg av gir

Aktuelt innhold

 • Sikt
 • Føre
 • Last
 • Fartstilpassing før bakken
 • Tidspunkt for valg av gir

Aktuelt innhold

 • Rygge, vende og parkere i lav fart med minst mulig påkjenning på kjøretøyene
 • Rygge mot angitte mål
 • Vurdere behov for medhjelper
 • Sikkerhetsmarginer

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 2.

Trinn 3 - Trafikal del klasse DE

Eleven skal

 1. beskrive hvordan en kan beregne tillatt totalvekt og nyttelast for buss, tilhenger og vogntoget ved hjelp av vognkort, veglister og andre aktuelle hjelpemidler
 2. forstå hvordan last må være plassert og sikret med tanke på sikkerhet og best mulig utnyttelse av kjøretøy og last, vurdere riktig bruk av sikringsutstyr og uttrykke egne meninger om samfunnets holdninger og bransjens kultur når det gjelder bruk av sikringsutstyr
 3. forstå hvordan en kan planlegge kjøringen i forhold til vilkår for bruk, forventede veg- og føreforhold og forklare miljømessige konsekvenser ut fra valg av kjørerute og kjøremåte
 4. mestre å oppfatte trafikkbildet fullstendig ved å ha god observasjonsteknikk, ha kontroll over kjøretøyets blindsoner, kunne forutsi risikofulle situasjoner og handle på en måte som bidrar til sikkerhet
 5. mestre tilhengerens innvirkning på kjøringen
 6. mestre å kjøre presist og behagelig, sikkert, økonomisk og miljøvennlig, herunder ved kjøring i mot- og utforbakke og på smal og svingete veg
 7. mestre samhandling med andre trafikanter, bidra til god trafikkflyt og ha evne til å tilpasse seg andre trafikanters behov.

Aktuelt innhold

 • Aksellast
 • Totalvekt
 • Brukskrav
 • Nyttelast for buss, tilhenger og vogntog

Aktuelt innhold

 • Aksellast og koplingslast
 • Kjøreegenskaper
 • Tyngdepunkt og veltefare
 • Sikring, krav, utstyr og metoder
 • Samfunnets holdninger
 • Kultur i bransjen

Aktuelt innhold

 • Vilkår for bruk
 • Føre
 • Miljø
 • Kjøremåte

Aktuelt innhold

 • Se-teknikk
 • Blindsoner
 • Risikosituasjoner
 • Tilpassing av kjøremåten

Aktuelt innhold

 • Bremsestrekning
 • Veltefare
 • Systematisk observasjon av tilhengeren
 • Utnytte siktsoner
 • Bruk av speil
 • Behov for å låne plass ved sving
 • Tilpassing av kjøremåten

Aktuelt innhold

 • Presis kjøreteknikk
 • Behagelig kjøremåte som tar hensyn til passasjerer og last
 • Flyt
 • Utfor- og motbakke
 • Smal veg
 • Etterkontroll ved passering av hindringer og myke trafikanter
 • Overblikk og kontroll over eventuell trafikk bak og ved siden av kjøretøyet før og etter plassendring

Aktuelt innhold

 • Flyt
 • Andres behov

Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring klasse DE

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne
kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Det er ikke krav til sikkerhetskurs i ulykkesberedskap i klasse DE.

Det er ikke krav til sikkerhetskurs på veg i klasse DE.

Elevene skal

 1. vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
 2. kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
 3. gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking
 4. gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 5. øve på å
  a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
  b) plassere og sikre et kolli med minstemål 1x1x1 meter eller 0,8×1,2×1 meter
  c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg
 6. forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Aktuelt innhold

 • Risikoforhold ved mangelfull sikring av last
 • Årsaker til mangelfull sikring
 • Ulykker og menneskelige tragedier som følge av mangelfull sikring

Aktuelt innhold

 • Hovedkravene som stilles til sikring av last og til sikringsutstyr
 • Sikring av spesiell last krever spesiell kunnskap
 • Regler for transport av personer og av dyr
 • Regler for transport av farlig gods i landbruk og skogbruk for førere som ikke har særskilt kompetansebevis

Aktuelt innhold

 • Bråbrems med usikret kolli
 • Kjøring i sving med usikret kolli
 • Akselerasjon med usikret kolli
 • Størrelse og retning og friksjonens innvirkning på de krefter som virker inn på last under kjøring
 • Ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking
 • Sikringsutstyr (fiberbånd, kjetting, nett, presenning)

Aktuelt innhold

 • Spesielle faremomenter ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last og flytende last
 • Faremoment ved transport av levende dyr og persontransport

Aktuelt innhold

 • Riktig plassering med tanke på fordeling av vekten mellom krok og akslinger
 • Sikring av lasten ved hjelp av stenging og surring
 • Antall stropper som må benyttes i tillegg til stenging
 • Hvordan og hvor stroppene festes
 • Merking av utstikkende gods i samsvar med forskriftskrav
 • Kontroll og vedlikehold av lastsikringsutstyr

Aktuelt innhold

 • Behov for vedlikehold
 • Vurdering av om utstyret er forsvarlig å bruke

Det er ikke krav om sikkerhetskurs på øvingsbane i klasse DE.

Eleven skal i tillegg til kurs i sikring og merking av last ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar
med hovedmålet.

Aktuelt innhold

 • Supplerende øving ved trafikkskole
 • Privat øving


Kommentar

Det er viktig at eleven skaffer seg nok øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet før han eller
hun går opp til førerprøven.

Trinn 5 - Førerprøve

Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av førerprøven.
Regionvegkontoret fastsetter de steder hvor førerprøven kan gjennomføres.

Som hovedregel avlegges en teoretisk og en praktisk prøve for hver førerkortklasse. Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan avlegges.
Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

For kandidater som ikke forstår norsk kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensoren foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjeneste, må kandidaten selv dekke. Kandidater som skal avlegge førerprøve for førerrett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk.
Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle