Klasse B

Kjøreopplæring klasse B

Lyst på lappen? Med vår kjøreopplæring for personbil (klasse B) kan du endelig oppleve friheten og selvstendigheten som førerkortet gir deg. Opplæringen består av ei pakke på fem trinn med teori og praksis fram til endelig oppkjøring. Vi lærer deg trygg ferdsel på norske veier, så du kan reise ut på nye eventyr.

Trinn 1 - Grunnkurs

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det skal være 4 timer undervisning om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke. Av dette skal 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Det skal være 3 timer undervisning om kjøring i mørket. Av dette skal minst 1 time skal være en utedemonstrasjon. Denne demonstrasjonen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time av mørkekjøringsopplæringen gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer. Denne kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 samlinger. For å få godkjent kurset, må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7. Hvis en elev har forfall til deler av kurset, må dette tas igjen på tilsvarende kurs senere. I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført. Avlegges førerprøven i perioden 1. november – 15. mars, vil bestått førerprøve gi førerrett kun fram til 1. mars året etter, hvis kandidaten ikke har fullført mørkekjøringsdemonstrasjonene.

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Eleven skal ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring.
Hovedmomenter:

 • Grunnleggende regler for kjøring i trafikk
 • Oversikt over opplæringen klasse B, som informasjon om trinnvis opplæring, progresjon, måloppnåelse, risikoforståelse og selvvurdering
 • Førerkortklasser
 • Vilkår for å erverve førerkort
 • Vilkår for å kunne øvelseskjøre

Eleven skal ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring.
Hovedmomenter:

 • Aktiv og passiv sikkerhet
 • Forsvarlig og forskriftsmessig stand
 • Sikkerhetskontroll
 • Miljøbelastninger og økonomisk kjøring

Eleven skal ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.
Hovedmomenter:

 • Fører og eiers ansvar
 • Registrering og eierforhold
 • Bruk av bil med og uten tilhenger
 • Tauing av kjøretøy
 • Dokumenter
 • Rusmidler, tretthet, sykdom og bilkjøring
 • Forsikring og økonomisk ansvar
 • Offentlige reaksjoner
 • Plikter og tiltak ved trafikkuhell

Eleven skal ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav.
Hovedmomenter:

 • Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet.
 • Faktorer som virker inn på bilføreren.
 • Kjøreprosessen, bearbeiding av informasjon og automatisering.

Eleven skal kunne gjøre seg klar for kjøring.
Hovedmomenter:

 • Sittestilling
 • Sikt
 • Innstilling og bruk av ratt, pedaler, gir, parkeringsbrems og andre betjeningsinnretninger
 • Tilpassing og bruk av bilbelte og hodestøtte
 • Start og stopp av motor

Eleven skal kunne sette i gang og stanse i variert terreng.
Hovedmomenter:

 • Observasjon og tegn ved igangsetting og stans
 • Kontrollert og behagelig igangsetting og stans, på flat veg, i med- og motbakke med og uten parkeringsbrems
 • Krypekjøring
 • Kort stans – ny start
 • Sikre bilen etter stans

Eleven skal kunne gire, styre akselerere og bremse i variert terreng.
Hovedmomenter:

 • Behagelig opp- og nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke
 • Normalbremsing (1,5 – 2 m/s 2 ) fra minst 60 km/t
 • Observasjon i speil før, under og etter fartsreduksjonen
 • Stans ved angitt sted fra forskjellige hastigheter
 • Hard nedbremsing for å kunne stanse foran en hindring
 • Forberede ny igangsetting ved å velge 1. gir like før stans
 • Normalakselerasjon opp til 60 km/t
 • Valg av riktig gir i forhold til fart
 • Bruk av gir ved økonomisk og miljøvennlig kjøring
 • Lange og sikre rattbevegelser
 • Sving til høyre og venstre i vegkryss
 • Bremsing når motor ikke er i gang

Eleven skal kunne rygge, vende og parkere.
Hovedmomenter:

 • Sittestilling og sikt
 • Rygging
 • Snumåter
 • Parkering – ulike metoder
 • Parkering – ulike trafikkmiljø

Eleven skal kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk.
Hovedmomenter:

 • Sammenhengende kjøring i område med liten trafikk.
 • Riktig bremsemåte inn i situasjoner som krever fartsreduksjon.
 • Observasjon og tegngivning ved sidevegs forflytning av kjøretøyet.
 • Bruk av gir som gir økonomisk og miljøvennlig kjøring.
 • Riktig fart og plassering ved sving til høyre og venstre i vegkryss.

Eleven skal kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.
Hovedmomenter:

 • Lasteevne og kjøring med tilhenger
 • Bremser
 • Hjul og dekk
 • Styring
 • Lys
 • Sikt
 • Driftssikkerhet
 • Sikkerhetsutstyr
 • Varselinnretninger

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd. De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

Trinn 3 - Trafikal del

Eleven skal gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv.
Hovedmomenter:

 • Trafikksystemet
 • Trafikkmiljø
 • Trafikant
 • Kjøretøy
 • Trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Miljøkonsekvenser av privatbilismen
 • Alternative løsninger som er miljøvennlige

Eleven skal gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering.
Hovedmomenter:

 • Definisjoner
 • Anlegg i vegen
 • Vegoppmerking (også i våre naboland)
 • Skilt
 • Lysregulering
 • Henvisninger

Eleven skal gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring.
Hovedmomenter:

 • Vegtrafikklovgivningen
 • Grunnregler
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Signal og tegn
 • Fartsavpassing
 • Veggrep og aktuelle fysiske lover
 • Plassering på vegen
 • Vikeplikt
 • Rygging og vending
 • Stans og parkering
 • Planovergang
 • Motorveg
 • Kjøring i tunnel
 • Kjøring i kø og ved flaskehalser

Eleven skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting.
Hovedmomenter:

 • Grunnleggende se-teknikk og hva det er viktig å se etter
 • Oppdage og oppfatte vegkryss, myke trafikanter, hindringer, skilt og oppmerking i god tid
 • Kjøring inn mot og gjennom kryss med ulik utforming, sikt og regulering
 • Kjøring mellom kryss
 • Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt- og trafikkforhold

Eleven skal ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø.
Hovedmomenter:

Eleven skal ha presis kjøreteknikk på høyhastighets veg.
Hovedmomenter:

 • Sittestilling og forankringspunkter i seterygg og gulv
 • Ratteknikk og rattkontroll
 • Kursstabilitet og jevn fart ved kjøring rett fram og i kurver samtidig med at blikket beveges
 • Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet framover
 • Plassering og svingtidspunkt i kurver
 • Tilpassing av hastighet før, gjennom og ut av svingen
 • Skifte plass og felt uten unødige fartsendringer
 • Normal og rask akselerasjon fra 0 til 80 km/t på en økonomisk og miljøvennlig måte
 • Normal- og nødbremsing fra 80 km/t
 • Kjøring inn mot og inn på større veg
 • Falle raskt og naturlig inn i trafikkrytmen etter innkjøring
 • Kjøring ved sving av større veg
 • Særlige risikoforhold knyttet til motorsyklister og tyngre kjøretøy

Eleven skal kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.
Hovedmomenter:

 • Tidlig og fullstendig overblikk
 • Tydelig tegngiving, fartstilpassing, plassering og annen informasjon
 • Flyt og avvikling ved å utnytte luker i vegkryss og ved skifte av kjørefelt
 • Oppfatte og forstå situasjoner med særlig risiko
 • Forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker
 • Handlingsberedskap når det er nødvendig
 • Bidra til å redusere køer ved å unngå unødvendig lang avstand til forankjørende gjennom flaskehalser

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk. Som hovedregel skal kurset gjennomføres mot slutten av opplæringen i trinn 3.

Kurset har følgende temaer:

 • Tema 1: Mål, organisering og egne forventninger og mål
 • Tema 2: Sikring av personer og gods i bil
 • Tema 3: Bremsing og fartstilpassing
 • Tema 4: Kjøring i sving
 • Tema 5: Oppsummering og refleksjon

Kurset er på 4 undervisningstimer. Av dette fordeles 1 time til mål og forventninger, og oppsummering og refleksjon med medelever og lærere til stede i klasserommet. Til sikring av last brukes 1 time. Hver elev skal ha 2 timer praktisk øving pr. elev i bil på bane.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.
Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Eleven skal

 1. kjenne kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger og mål når kurset begynner
 2. forstå betydningen av å sikre personer og last i bil ved å
  a) oppleve hvordan løse gjenstander i bil påvirkes og tilegne seg kunnskap om hvilke krefter en person utsettes for ved bråstopp
  b) tilegne seg kunnskap om og øve på å sikre barn, voksne, last og gjenstander i bil
 3. videreutvikle sin evne og vilje til sikker fartstilpassing og å unngå å kjøre på hindringer ved å
  a) oppleve behovet for bremsestrekning fra ulik fart og på ulikt underlag
  b) erfare muligheter og begrensninger som ligger i ABS-systemet
  c) øve på å bremse effektivt og utnytte veggrep i eget kjørefelt
  d) øve på å unngå å kjøre på bevegelige hinder ved å stanse eller styre unna
 4. kjenne til årsaker til tap av og vilkår for gjenvinning av kontroll over bilen ved kjøring i sving ved å
  a) oppleve fartens betydning for tap og gjenvinning av kontroll
  b) arbeide med ulike løsninger ved situasjoner som kan oppstå i sving
  c) erfare betydningen presis kjøreteknikk har for å beholde kontroll
  d) oppleve at bilens elektroniske og tekniske sikkerhetsutstyr kan være føreren til hjelp for å beholde kontroll
 5. utveksle erfaringer med sine medelever og delta i oppsummering ved å
  a) sette ord på egne erfaringer fra opplæringen på banen og dele disse med andre
  b) vurdere egen kjøredyktighet og egne sterke og svake sider som bilfører
  c) kjenne til fakta om ulykkesbildet for unge, ferske bilførere 3.9 – Obligatorisk veiledningstime
  Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. De skal sammen vurdere om eleven kan kjøre tilnærmet selvstendig. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn. Veiledningstimen skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale.


Trinn 4 Avsluttende opplæring
Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram til hovedmålet.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Eleven skal ha forståelse for bilkjøringens risiko ved å
a) kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
b) gjøre rede for begrepet kjøredyktighet og sammenhengen mellom denne og de krav trafikkmiljøet stiller til førere
c) drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse.
d) identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
e) gjøre rede for hvordan eleven selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø

Hovedmomenter:

Generell faktainformasjon om ulykker.

 • Fordeling på alder og kjønn.
 • Tidspunkt på året.
 • Tidspunkt på døgnet.


Unge, ferske føreres involvering i utforkjøringsulykker.

Hovedmomenter:

 • Kjøredyktighet
 • Trafikkmiljøets krav
 • Vanlige førerfeil

Hovedmomenter:

 • Årsaker
 • Førerfeil hos unge bilførere spesielt
 • Forslag til og vurdering av mottiltak
 • Selvinnsikt

Hovedmomenter:

 • Analyse av trafikksituasjoner med fokus på risiko
 • Forslag til og argumenter for ønsket atferd
 • Sikringsutstyr i bil

Hovedmomenter:

 • Problemstillinger knyttet til normer, verdier, ansvar, gruppepress, selvstendighet og egne valg
 • Refleksjon og vurdering av egen kjøreatferd

Eleven skal videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner ved å
a) øve på kjøring på landeveg med varierende standard med særlig vekt på presis kjøreteknikk i kurver
b) arbeide med å identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse og påpeke mulige risikomomenter og angi en hensiktsmessig strategi fremover i tid med vekt på vegens forløp, føreforhold og risiko for møteulykker
c) anvende og videreutvikle en miljøvennlig og økonomisk kjøremåte
d) oppleve og erfare situasjoner med særlig stor risiko ved inn- og/eller avkjøring fra større veg som krever spesielle løsninger for å ivareta sikkerheten.
e) utvise en hensiktsmessig atferd og vise vilje til og ivareta egen og andres sikkerhet ved møtende forbikjøring, når de blir forbikjørt og ved vurdering av om en forbikjøring kan gjennomføres eller ikke
f) oppleve og erfare at forbikjøringssituasjoner er vanskelige og de særlige risikoforhold som må vurderes ved en forbikjøring.
g) gjøre rede for erfaringene fra denne delen av opplæringen i ettertid

Hovedmomenter:

 • Kjøring på veg med varierende, bredde, vegdekke, kurver, hellingsforhold, dosering og siktforhold
 • Anvende og videreutvikle presis kjøreteknikk i kurver med bevisstgjøring av svingpunkt, blikkbruk, forankring og ratt- og gasskontroll

Hovedmomenter:

 • Kommentere egen kjøring, kjøremiljøet, risikomoment og kjørestrategi i forkant
 • Sikt
 • Bebyggelse
 • Skilt
 • Oppmerking
 • Vegens forløp
 • Føreforhold
 • Møtende og risiko for møteulykker
 • Andre forhold som kan ha betydning for kjøringen

Hovedmomenter:

 • Rask og praksis fartsøkning til ønsket fart
 • Planlegging av kjøringen framover i tid
 • Bruk av riktig gir
 • Fartsreduksjon ved å slippe gass tidlig
 • Utnytte terrenget ved fartsreduksjon og -økning der dette er mulig

Hovedmomenter:

Identifisere og beskrive særlige risikoforhold ved inn/utkjøring i kryss.

 • Dårlige siktforhold
 • Spesiell utforming
 • Andre forhold som krever spesielle løsninger
 • Tydelig kjøremåte
 • Nødløsninger

Hovedmomenter:

 • Forutse og oppfatte at møtende kjører forbi
 • Forutse og oppfatte at baken forkjørende signaliserer ønske om forbikjøring
 • Vurdering av siktstrekning
 • Lette forbikjøringer, spesielt for tyngre kjøretøy
 • Unngå møteulykker
 • Anvende en kjøremåte som bidrar til å øke sikkerheten under forbikjøring
 • Gjennomføre og avbryte forbikjøringer

Hovedmomenter:

Vurdere siktforhold, baken forkjørende og andre risikoforhold i forbikjøringssituasjoner.

Hovedmomenter:

 • Utvelgelse av situasjoner eller opplevelser som elevene synes gav nyttige erfaringer.
 • Loggføring som basis for avsluttende refleksjon og oppsummering av kurset.

Eleven skal arbeide med sin kjøremåte i variert trafikkmiljø ved å
a) planlegge kjøreruten og ved hjelp av kart eller annen rutebeskrivelse kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold de må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreturen.
b) kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø.
c) reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av en situasjon

Hovedmomenter:

 • Finne kjøreruta ved hjelp av kart eller kartbok
 • Kjørelengde, kjøretid, sted og hyppighet av pauser
 • Type veg, forventet standard, sikt- og føreforhold
 • Forventninger om ulike trafikkmiljø og trafikale utfordringer
 • Hvordan finne fram underveis

Hovedmomenter:

 • Sammenhengende, selvstendig kjøring på veg hvor vegstandard og trafikkmiljø varierer
 • Tempovariasjoner og skift i oppmerksomhetsfokus til skiftende trafikkmiljø
 • Kjørestil og kjøretekniske momenter fra Tema 4.2 videreutvikles, forsterkes og utføres selvstendig
 • Kommenterende kjøring, beskrive, begrunne og argumentere for handlingsvalg i etterkant av en hendelse
 • Vurdere siktforhold, baken forkjørende og andre risikoforhold i forbikjøringssituasjoner
 • Gjennomføre og avbryte forbikjøringer
 • Kommentere og beskrive skiftende miljø
 • Rask tilpassing av fart og endret oppmerksomhetsfokus

Hovedmomenter:

 • Utvelgelse av situasjoner eller opplevelser som elevene synes gav nyttige erfaringer
 • Loggføring som basis for avsluttende refleksjon og oppsummering av kurset

Eleven skal utveksle erfaringer med sine medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere egen kjørekompetanse ved å
a) bearbeide sine erfaringer og opplevelser, gjøre rede for egne valg, begrunne disse og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
b) vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter
c) vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og kunne argumentere for dette.

Hovedmomenter:

 • Reflektere over egne erfaringer og opplevelser hentet fra den praktiske kjøretreningen med
 • Begrunne egne valg og vurderinger som er gjort i den praktiske kjøretreningen i forhold til gitte problemstillinger
 • Synliggjøre egne holdninger og vurderinger i gruppen slik at de kan bli gjenstand for diskusjon og refleksjon

Hovedmomenter:

 • Kjøredyktighet
 • Vurdering av egne sterke og svake sider som trafikant
 • Utviklingsmuligheter

Hovedmomenter:

 • Refleksjon og vurdering av egne verdier, normer og holdninger
 • Bevisstgjøring av egne handlings- og vurderingstendenser og mulige konsekvenser av disse i trafikal sammenheng
 • Kjørekompetanse

Trinn 5 - Førerprøve

Det er Statens vegvesen som gjennomfører førerprøven. Du meldes opp i samråd med læreren din når opplæringen nærmer seg avslutningen. NB ! Men husk at du først må ha bestått teoriprøven før det kan bestille oppkjøring. Førerprøven er omfattende, den varer i 65 min. Dette gjør at Statens vegvesen kan sjekke at kandidaten har nådd målene i undervisningen. Som vist under .For å stille sterkest mulig på en førerprøve bør man ha en prøveoppkjøring med faglig leder i god tid før førerprøven. Husk legitimasjon til alle prøver. Den praktiske prøven inneholder også 2 teoretiske spørsmål om bilen ( be om eget dokument for sikkerhetskontroll av kjøretøyet) ved skolen.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle